Deze opleiding

Opsporing én interventie

Hoe kunnen we criminelen beter opsporen en op het rechte pad brengen? In de masteropleiding Criminologie van de VU leer je criminologische kennis te gebruiken voor de preventie en bestrijding van criminaliteit. De opleiding is bij uitstek dadergericht. Je kunt je richten op de opsporing van criminelen (Opsporingscriminologie) of de beëindiging van criminele carrières (Interventiecriminologie). De master Criminologie biedt daarmee een gedegen voorbereiding op twee domeinen van de arbeidsmarkt voor criminologen: dat van politie en veiligheidszorg en dat van gedragsinterventies en de dadergerichte aanpak.

Je verdiept je in actuele ontwikkelingen met concrete kennis van de opsporing van criminaliteit en de zorg voor een veilige samenleving. Naast wetenschappelijke inzichten om daders op te sporen leer je ook slimme technieken voor het voorkómen van misdrijven. Er is niet alleen aandacht voor het werk van de politie, maar ook voor de verschuiving naar private actoren in de veiligheidszorg en de opsporing.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Criminologie
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66469
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

In de masteropleiding Criminologie aan de VU is er aandacht voor forensische wetenschappen, maar verdiep je je ook in gedragsinterventies vanuit een breder perspectief. Deze veelzijdige en diepgaande benadering is uniek in Nederland. Tevens kies je direct voor een focus op de opsporing of de interventie van criminaliteit. Hierdoor heb je de kans om je te verdiepen in één van de twee gebieden en benader je de strafrechtelijke handhaving van criminaliteit op een vernieuwende manier.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe masteropleiding Criminologie duurt één jaar. Als je de opleiding hebt afgerond, ben je Master of Science (MSc).
Binnen de master Criminologie kun je kiezen uit twee afstudeerrichtingen:
  • Opsporingscriminologie
  • Interventiecriminologie

Elke richting kent drie verplichte basisvakken, drie specifieke vakken voor de afstudeerrichting en een keuzevak (beperkte keuze).
Je sluit de opleiding af met een afstudeerproject waarbij je een masterscriptie schrijft.
periode
Misdaadanalyse en daderprofilering
Criminele carrières
Cybercrime & cybersecurity
Effectieve gedragsinterventies: wat werkt?
Financieel-economische criminaliteit
Forensisch bewijs: van plaats delict tot de cel
Gender, Crime and Justice
Politie en veiligheid
Transnational organized crime

tracks

afstudeerrichting Interventiecriminologie

Je bestudeert de criminele loopbanen van verschillende soorten daders (zoals zedendelinquenten, jeugdige daders en senioren) en de mogelijke interventies om deze loopbanen om te buigen.

Je zoekt een antwoord op onder meer de volgende vragen: Begint een crimineel zijn/haar carrière pas op latere leeftijd? Worden vrouwen lichter gestraft voor hetzelfde delict dan mannen? Valt het slecht bij deskundigen om jongeren zwaarder te straffen? Is de recidive onder zedendelinquenten laag?

Bij Interventiecriminologie ligt de nadruk op desistance: hoe, wanneer en waarom beëindigen daders hun criminele loopbaan? Kennis uit het onderzoek van de VU naar criminele carrières wordt gekoppeld aan methoden om daders weer op het rechte pad te krijgen. Naast inzicht in de levensloop van daders, leer je ook hoe je de effectiviteit beoordeelt van straffen en maatregelen om crimineel gedrag te beëindigen. Er is bovendien bijzondere aandacht voor de rol van gender zoals het grote verschil in geregistreerde criminaliteit tussen mannen en vrouwen.

Afgestudeerden in deze richting hebben zowel daderkennis als kennis over effectieve (justitiële) reacties en zijn daarom breed inzetbaar. Bijv. als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, jeugdinrichtingen, onderzoeksbureaus, Raad voor de Kinderbescherming en politie.

afstudeerrichting Opsporingscriminologie

Je bestudeert verschillende soorten misdaad en technieken voor de bestrijding daarvan. Er is bijzondere aandacht voor cybercrime, georganiseerde criminaliteit en financieel-economische criminaliteit.

Je zoekt een antwoord op onder meer de volgende vragen: Wat zijn persoonskenmerken van plegers van cybercrime? Hoe kunnen nieuwe DNA-technieken beter worden ingezet om sporen van daders te vinden? Wat zijn de zwakke schakels in criminele netwerken? Leidt de bonuscultuur in de financiële sector tot fraude?

De nadruk ligt bij Opsporingscriminologie op het gebruiken van wetenschappelijke kennis voor de opsporing en bestrijding van complexe misdaadvormen. Je krijgt niet alleen inzicht in daderkenmerken, maar leert ook effectieve strategieën te ontwikkelen voor de preventie en aanpak van criminaliteit. Forensische wetenschappen maken deel uit van de opleiding, maar je kijkt verder dan het forensische aspect: aan de VU verdiep je je in de opsporing van criminaliteit vanuit een breder perspectief.

Afgestudeerden in deze richting hebben zowel daderkennis als kennis over opsporing en preventie. Daarom zijn ze op een breed terrein inzetbaar, bijvoorbeeld als strategisch analist bij de recherche, onderzoeker in de forensische accountancy, security officer bij grote ondernemingen of veiligheidsadviseur bij overheidsorganisaties.

track Research Track Criminologie

Excellente en gemotiveerde studenten kunnen tijdens de master Criminologie een research track volgen van 30 extra studiepunten.

De research track is speciaal bedoeld voor studenten die het wetenschappelijk onderzoek in willen. Je volgt vakken op het terrein van methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Ook trainen we je in het schrijven van Engelstalige artikelen en loop je stage bij een onderzoeksinstituut zoals het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet65% zelfstudie
20% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De afdeling Criminologie van de VU heeft goede contacten met verschillende criminologieopleidingen in onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië. Hierdoor krijg je de unieke kans om contacten te leggen met buitenlandse studenten en docenten. Daarnaast is het heel waardevol om kennis van buitenlandse criminaliteitsvraagstukken en rechtsstelsels op te doen. Je mag, na overleg met de mastercoördinator, vakken vervangen door vakken die je in het buitenland hebt gevolgd.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
collegegeld nog niet bekend
De master Criminologie hanteert een extra toelatingseis. Dat betekent dat je naast een relevant bachelordiploma ook aan deze eis moet voldoen om toegelaten te worden. De eis houdt in dat je naast het sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein ook op criminologisch terrein over voldoende kennis moet beschikken.
Kennis op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein moet blijken uit je vooropleiding. De kennis op criminologisch terrein wordt getoetst aan de hand van een toelatingstoets op 10 juni 2017. Deze toets bestaat uit drie aparte onderdelen, waarin je kennis van criminologie, onderzoeksmethoden & -technieken en strafrecht worden getoetst.


toelatingseisen

toelatingsgesprek

instaptoets
Wanneer: op zaterdag 10 juni 2017
Waar: VU-campus
Procedure: Meld je aan voor de opleiding via Studielink. Na de aanmelddeadline van 1 juni ontvang je een uitnodiging per mail. Zorg er dus voor dat je een correct e-mailadres invult.

Aan te raden literatuur
De kennis wordt gedefinieerd als de stof beheersen en kunnen toepassen van de boeken:

  • Dijk, J.J.M. van, W. Huisman & P. Nieuwbeerta (2014) Actuele criminologie (8e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Bijleveld, C.C.J.H. (2013) Methoden en Technieken van onderzoek in de Criminologie (5e druk) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  • Kronenberg, M. en B. de Wilde (2015) Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (6e druk) Den Haag: WoltersKluwer.

Bij zowel het bestuderen van het boek 'Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht' als bij het maken van de toelatingstoets is een wettenbundel, met de wetteksten Strafrecht, noodzakelijk. Zonder wettenbundel (onderdeel strafrecht) is de toets niet te maken. Gangbare wettenbundels zijn die van Kluwer en Vermande.

Een hbo-diploma geeft geen toegang tot de masteropleiding Criminologie. De VU biedt geen premastertraject Criminologie aan.

vooropleiding
Wat heb je nodig om in aanmerking te komen voor toelating tot de master Criminologie:

  • een bachelordiploma Criminologie, behaald aan een erkende Nederlandse Universiteit. Studenten met een bachelor Criminologie zijn op sociaal- of gedragswetenschappelijk terrein en criminologisch terrein eerder getoetst en krijgen om die reden een vrijstelling voor de extra toelatingseis.
  • of een universitair bachelordiploma in de Sociologie, Psychologie of Pedagogische wetenschappen behaald aan de VU, mits je kunt aantonen over voldoende kennis op criminologisch terrein te beschikken. Daartoe dien je in juni aan de toelatingstoets deel te nemen. Wanneer je voor alle drie de onderdelen een voldoende haalt, word je toegelaten.
  • Heb je een universitair bachelordiploma in de Sociologie, Psychologie of Pedagogische wetenschappen behaald buiten de VU of een WO-bachelor in de sociale of gedragswetenschappen anders dan bovenstaande WO-bachelors, dan dien je in een vroeg stadium een verzoek tot toelating in te dienen bij de toelatingscommissie van de faculteit.

Dit verzoek dient de volgende bijlagen te bevatten: scan diploma, scan gewaarmerkte cijferlijst en inhoudelijke vakinformatie van de bacheloropleiding. De toelatingscommissie toetst of je over voldoende statistische, sociaal- dan wel gedragswetenschappelijke kennis beschikt. Mocht je verzoek worden gehonoreerd dan mag je vervolgens deelnemen aan de toelatingstoets. Wanneer je voor alle drie de onderdelen een voldoende haalt, word je toegelaten.

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22924 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Crime Does Pay, CDP


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Erasmus
Criminologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 Utrecht
Global Criminology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten43.9
studiefaciliteiten3.43.3
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.53.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 62 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het werkterrein van criminologen is zeer breed.
Afgestudeerden in Opsporingscriminologie hebben zowel misdaadkennis als kennis over opsporing en preventie. Ze zijn daarom op een breed terrein inzetbaar: denk aan recherchekundigen en strategisch analisten bij de politie, onderzoekers in de forensische accountancy, criminologische beleidsadviseurs bij het Openbaar Ministerie, beleidsmedewerkers veiligheid bij gemeenten en security officers bij grote ondernemingen.

Afgestudeerden in Interventiecriminologie hebben daderkennis én kennis over effectieve (justitiële) reacties. Ze zijn daarom op een breed terrein inzetbaar: denk aan beleidsmedewerkers bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), jeugdinrichtingen, onderzoeksbureaus, Raad voor de Kinderbescherming en politie.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenForensische criminologie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: studeren@vu.nl
T: (020) 598 5000
Voorlichting Rechtsgeleerdheid
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite