Orthopedagogiek

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ernstige problemen tijdens de ontwikkeling van kinderen en volwassenen staan centraal in de Orthopedagogiek. Deze problemen kunnen spelen in de thuissituatie, het onderwijs en/of de hulpverlening.

 1. Als orthopedagoog werk je in de praktijk samen met jeugdigen, ouders, leerkrachten of hulpverleners die de rol van de opvoeders (deels) hebben overgenomen om de problemen te verminderen. Vaak kijk je naar interacties tussen individuen, zoals jongeren en ouders, vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij maak je gebruik van wetenschappelijke kennis over zowel het verklaren als oplossen van problemen. In wetenschappelijk onderzoek richt je je als orthopedagoog vaak op het ontrafelen van opvoedings- en onderwijsleerproblemen en op interventies voor deze problemen.

Tijdens de masteropleiding Orthopedagogiek wordt je opgeleid voor zowel de praktijk als wetenschappelijk onderzoek. Je kan je specialiseren in:

Na het afronden van de master Orthopedagogiek kan je zelfstandig het beroep van orthopedagoog uitoefenen. Na de master is het mogelijk om de diagnostiek verklaring te behalen die noodzakelijk is voor toelating voor een postmaster opleiding tot geregistreerd Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Pedagogische Wetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • Verbinding tussen onderzoek en praktijk staat centraal
 • Gegarandeerde stageplek om praktijkervaring op te doen
 • Intensieve en individuele begeleiding
 • Brede ontwikkeling gedurende de master
 • Mogelijkheid tot specialisatie via thesis en stage
 • Aanvullend activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe inhoud van alle vakken van de Master Orthopedagogiek is te raadplegen op: https://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3273
Een groot deel van de master Orthopedagogiek omvat een stage waarin je onder begeleiding van een gedragswetenschapper ervaring opdoet in de praktijk. We bieden een gegarandeerde stageplek en hebben hiervoor contact met scholen, jeugdhulp instellingen als Accare en Het Poortje-Elker en zorginstellingen als 's Heeren Loo en Visio. Wetenschappelijk onderzoek is ook een belangrijk deel van de master. Dit (vaak praktijkgerichte) onderzoek voer je uit onder begeleiding van een docent Orthopedagogiek.
periode
123
Ethiek: zorg en onderzoek (5 EC). De cursus gaat in op relevante wet- en regelgeving voor de orthopedagogische praktijk en op het beoefenen van wetenschap en beroepsethische vraagstukken in relatie tot orthopedagogisch handelen.
Masterthesis (20 of 30 EC). Het uitvoeren en beschrijven van een wetenschappelijk onderzoek staat bij de masterthese centraal. Je kan aan een onderwerp van jouw keuze werken onder begeleiding van een senior staflid.
Stage (15 of 25 EC). Binnen de master wordt een gegarandeerde stage onder begeleiding van een praktijk- en opleidingssupervisor aangeboden. Verdere ondersteuning wordt gegeven op de stageterugkomdagen en bij het uitwerken van een casus. stage
Participatie in de samenleving (5 EC). De cursus gaat in op mechanismen die uitsluiting van mensen met beperkingen in de hand werken, achterliggende ethische uitgangspunten en de participatie van mensen met een beperking.
Orthopedagogische reflecties (5 EC). Tijdens deze cursus staat het bewust leren hanteren van en het reflecteren op het orthopedagogische gedachtegoed bij theoretische en praktische vraagstukken centraal.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, seminar, stage, traineeship, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
De master start in het eerste semester met de praktijkstage (25 ecs) en 1 theoretisch vak (5 ecs). Het tweede semester is bestemd voor de thesis (20 ecs) en 2 theoretische vakken (10 ecs).
doelstelling
Na het afronden van de master Orthopedagogogiek kan je zelfstandig het beroep van orthopedagoog uitoefenen. Tijdens de opleiding kan je kiezen voor specialisatie in:
 • gedrags- en opvoedingsproblemen
 • opvoeding en ondersteuning van personen met beperkingen
 • leer- en onderwijsproblemen.

Na de master is het mogelijk om de diagnostiekverklaring te behalen die noodzakelijk is voor toelating tot een postmaster opleiding tot geregistreerd Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog.
studiebegeleiding
 • Studieadviseur: bij problemen met of met vragen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kun je terecht bij studieadvies.pedok@rug.nl.
 • Stages: voor vragen betreffende de stages kun je mailen naar stage.ortho@rug.nl. Na aanvang van de stage kun je voor vragen terecht bij je stagebegeleider.
 • Masterthese: voor vragen over de masterthesis kun je terecht bij masterthesis.ortho@rug.nl.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2017
aanmelding deadline : 1 december 2016
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 december 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding
Toelatingseisen

 • Bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen met programma Orthopedagogiek van de RUG.
 • Met een verwant hbo-diploma moet eerst de pre-master worden gevolgd: http://www.spo-groningen.nl
 • Bij een niet verwant hbo- of universitair diploma dient een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten) te worden ingediend bij: toelatingscommissie.pedok@rug.nl. Deadline aanvraag toelating per 1 september: 1 augustus. Deadline voor toelating per 1 februari: 1 januari. Na verstrijken van de deadline kan de toelatingscommissie behandeling voor 1 september of 1 februari niet garanderen.
 • Bij een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen behaald aan een andere universiteit dan de RUG dient een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten) te worden ingediend bij: toelatingscommissie.pedok@rug.nl. Deadline aanvraag toelating per 1 september: 1 augustus. Deadline voor toelating per 1 februari: 1 januari. Na verstrijken van de deadline kan de toelatingscommissie behandeling voor 1 september of 1 februari niet garanderen.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 700studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
visa/permit

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
27868 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

ODIOM
ODIOM is dè studievereniging van de opleiding Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).
ODIOM heeft ruim 700 leden. De commissies van ODIOM organiseren onder meer: gastcolleges, excursies naar (ortho-)pedagogische instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, sportieve en sociale activiteiten en borrels en feesten. Leden ontvangen het ODIOM-magazine en boekenkorting op alle boeken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Mart Analbers
Tijdens mijn stage op een middelbare school vind ik de één-op-één-gesprekken met leerlingen het leukst.

Ik heb gekozen voor de master Orthopedagogiek omdat je daar het meeste contact hebt met kinderen. Ik heb kinderen altijd al leuk gevonden: ze zijn vrolijk en onbevangen, nemen de wereld nog niet te serieus. Ik wilde aan de RUG studeren vanwege de stad Groningen: een fijne stad, niet te groot, lekker overzichtelijk, maar met genoeg te beleven. Mijn keuze was snel gemaakt!Momenteel loop ik stage bij een scholengemeenschap. Alle niveaus worden er aangeboden, van praktijk tot gymnasium. Ik heb verschillende taken. Ik zit in een zorgoverleg samen met docenten en zorgcoördinatoren, waar we de leerlingen bespreken die problemen hebben. Ook test ik kinderen op bijvoorbeeld dyslexie, intelligentie of faalangst.Het leukste zijn de één-op-één-gesprekken met leerlingen. Dat zijn meestal kinderen van een jaar of dertien, veertien, die problemen hebben waar ze met de mentor niet uitkomen. Daarmee komen ze dan bij mij terecht. Sommigen vinden het lastig om gestructureerd te werken. Hen help ik om vooruit te plannen, als ze bijvoorbeeld een toets hebben.Maar ik krijg ook leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Zo heb ik gesprekken met een jongen die net van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs is gegaan. Hij had moeite met aanpassen, wist niet goed hoe hij zich in de klas moest gedragen. Ik help hem bijvoorbeeld met wat je wel en wat je beter niet kunt zeggen tegen klasgenootjes, of hoe je je het beste kunt gedragen in een WhatsApp-groep. Hij gaat echt vooruit: zijn gedrag verbetert en zijn cijfers gaan omhoog. Dat is mooi om te zien.Ik vond het van tevoren wel spannend om stage te gaan lopen. Je hoopt maar dat de praktijk is wat je ervan verwacht. Maar mij bevalt het heel goed. Ik denk dat ik in het afgelopen half jaar net zoveel heb geleerd als in de eerste drie jaar in de boeken. Wat ik ook leuk vind, is dat ik veel theorie terugzie in de praktijk. Al in de eerste weken kwam ik methodes en tests tegen waar ik tijdens de studie over heb geleerd.

...


lees verder ...
Steffie Herbrink
werkzaam als Orthopedagoog (jeugdzorg) bij Eigen praktijk
Door bewust bezig te zijn met het opdoen van ervaring leer je hoe jouw vak in de praktijk werkt en vooral ook hoe jij zelf in de praktijk werkt.

Mijn naam is Steffie Herbrink, 34 jaar en werkzaam als orthopedagoog. Sinds een paar maanden werk ik binnen mijn eigen praktijk. Ik behandel daar kinderen bij wie sprake is van sociaal-emotionele problematiek, angst, depressie en/of trauma's en hun ouders die het moeilijk vinden om de opvoeding vorm te geven. Ook heb ik een coachingsbureau voor hulpverleners en gedragswetenschappers binnen jeugdzorg en jeugd-GGZ. Ik bied daar coaching en supervisie.

...
In deze functies adviseerde ik vooral hulpverleners in hun hulpverleningstrajecten met kinderen, jongeren en gezinnen. Ik dacht mee met het vormgeven van passende behandeling, maar ook wanneer er sprake was van onveiligheid voor de kinderen of jongeren als gevolg van kindermishandeling. Daarnaast dacht ik ook op beleidsniveau mee over het inhoudelijke beleid. Bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een werkwijze rondom het signaleren van onveiligheid in gezinnen of over het implementeren van screeningslijsten in de hulpverlening.
Op dit moment werk ik alleen, maar in mijn eerdere functies werkte ik in teamverband. Ik werkte als gedragswetenschapper samen met een team van hulpverleners, praktijkbegeleiders en unithoofden (teamleiders). Daarnaast werkte ik ook samen met andere gedragswetenschappers van andere teams en andere afdelingen. Dat is volgens mij ook wel een kenmerkend aspect van je functie als gedragswetenschapper: je werkt met veel verschillende mensen samen. In de hulpverlening aan cliënten, in werkgroepen, samen met je teamleider, met mensen uit de staf (bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers). Het samenwerken met veel mensen binnen verschillende functies maakt ook dat je goed moet kunnen schakelen: soms kijk je samen met een hulpverlener heel precies naar wat een specifieke cliënt nodig heeft en soms ben je juist heel erg bezig met grote lijnen, omdat je voor de hele organisatie een beleidsstuk moet schrijven. Juist die combinatie vond ik heel leuk. De reden dat ik onlangs heb gekozen om zelfstandig te gaan werken, was omdat ik graag zelf meer in direct contact met cliënten wilde werken.
Tijdens mijn opleiding orthopedagogiek heb ik vooral veel geleerd over de achtergronden van problematiek bij kinderen en ouders en over de theoretische modellen van hoe bepaalde problematiek op elkaar inwerkt. Ook heb ik in de opleiding veel geleerd over evidence based behandeling van de diverse problematiek die je tegenkomt als orthopedagoog. Omdat Orthopedagogiek een wetenschappelijke opleiding is, heb ik (vooral vlak na mijn studie) de praktische vaardigheden wel gemist. Wanneer je net aan het werk bent, komt er veel op je af. Niet alleen het feit dat je je kennis in de praktijk moet gaan brengen, maar ook het feit dat je werkt binnen een organisatie waarbinnen je ook te maken hebt met financiën, wachtlijsten en verschillende collega’s. En dat is veel!  
Tijdens mijn opleiding had ik graag wat meer ervaring opgedaan met het voeren van gesprekken met cliënten, maar ook met hulpverleners en collega’s. En wat het betekent om in een organisatie te werken waar niet alles zo mooi gaat ‘zoals in de boekjes’. Tijdens mijn opleiding heb ik veel geleerd over de inhoudelijke adviezen die je als orthopedagoog aan hulpverleners geeft, maar minder over de manier waarop je die adviezen geeft. Hoe zorg je dat je goed aansluit bij je cliënten en collega’s? En hoe zorg je dat jouw inhoudelijke advies ook praktisch goed uitgevoerd kan worden? Ik denk dat het daarom ook tijdens de opleiding al belangrijk is om je een beeld te vormen van hoe je geleerde theorieën vertaalt naar de praktijk. Het maken van die vertaling is een belangrijke taak van de gedragswetenschapper binnen de jeugdzorg.
Een combinatie van vrijwilligerswerk en bijbanen heeft me geholpen om zicht te krijgen op meer praktische aspecten van het werken als orthopedagoog. Door als vrijwilliger op een basisschool  remedial teaching te geven aan een aantal leerlingen, leer je hoe je contact moet maken met kinderen in een leersituatie. Je leert ‘behandelingen’ vormgeven en je leert samenwerken met leerkrachten. Ook het observeren in de klas was hierbij belangrijk. Door na mijn studie een aantal maanden als groepsleider te werken, wist ik als orthopedagoog beter hoe ik mijn adviezen echt goed kon toespitsen op de praktijk van de hulpverlening.
Mijn advies aan aankomende en huidige studenten zou zijn dat het belangrijk is om tijdens en meteen na je studie een netwerk op te bouwen. Probeer een inhoudelijk relevante bijbaan te vinden en zorg ervoor dat je contact houdt met mensen die je via je bijbaan of via je stage kent. Ga in gesprek met mensen, doe vrijwilligerswerk. Op een aantal cruciale momenten in mijn carriere waren er mensen die aan mij dachten bij een bepaalde vacature. En wees niet te bang om kleine klussen aan te pakken. Door bewust bezig te zijn met het opdoen van ervaring leer je hoe jouw vak in de praktijk werkt  en vooral ook hoe jij zelf in de praktijk werkt.


lees verder ...
Finsey Fischer
afgestudeerd in 2013
Kies de richting die bij je past!

Ik ben in juni 2013 afgestudeerd in Orthopedagogiek en 3 maanden later had ik een baan. Ik behandel kinderen met dyslexie in het basis- en voortgezet onderwijs op scholen. Daarnaast toets ik kinderen periodiek en evalueer ik de verandering in hun lees- en spellingprestaties. Deze veranderingen bespreek ik in een adviesgesprek met de ouders en de school.

Tijdens mijn studie heb ik veel geleerd over leerproblemen, waaronder dyslexie. Die kennis kan ik nu toepassen in de praktijk. Ook heb ik in mijn studietijd 2 cursussen gevolgd...
Naast mijn opleiding heb ik gewerkt in een winkel
Ik vind het jammer dat het praktische werken gedurende mijn opleiding niet aan bod is gekomen. Het zou fijn zijn als behalve in je masterstage ook op andere momenten in de opleiding meer aandacht wordt besteed aan het praktisch toepassen van kennis.
Ik heb een leuke studententijd gehad. Naast studeren had ik genoeg vrije tijd over voor andere leuke dingen.
Het verschil tussen studeren en werken zit hem vooral in het 'onbezorgde': tijdens je stage ben je lerende, waardoor de verantwoordelijkheid minder groot is dan bij een echte baan. In je studententijd is het leven wat onbezorgder, je kunt doen en laten wat je wilt. Als je werkt is dat anders, je verantwoordelijkheid is een stuk groter.
Aankomende studenten zou ik willen meegeven: kies binnen Orthopedagogiek de richting die bij je past en probeer om naast de opleiding praktijkervaring op te doen. Dit maakt de overgang van theorie naar praktijk wat soepeler.


lees verder ...
Madelon Broer
afgestudeerd in 2014
Master Orthopedagogiek, een leerzame en uitdagende opleiding!

Na mijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs wilde ik me meer verdiepen in de ontwikkeling, begeleiding en opvoeding van kinderen met een extra zorgbehoefte. Daarom ben ik de opleiding Orthopedagogiek aan de RUG gaan volgen. Ik heb deze opleiding inmiddels afgerond, met als specialisaties Jeugdzorg en Leerproblemen en afstudeerrichting Jeugdzorg. Vervolgens heb ik ook mijn diagnostiekaantekening (UPO-G) behaald.

De opleiding heb ik ervaren als  leerzaam en uitdagend. Aan vakken die door menigeen als struikelblok worden gezien, zoals Statistiek en Testtheorie, heb ik veel aandacht besteed...
Mijn masteronderzoek richtte zich op behandeling van meisjes die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. 
Mijn studie kon ik financieren doordat ik recht had op een studiebeurs, daarnaast werd ik door mijn ouders aanvullend ondersteund. Ook viel ik op verschillende basisscholen in de stad Groningen in als leerkracht. 
Na mijn studie zou ik graag binnen de jeugdzorg aan het werk willen. Bijvoorbeeld in de pleegzorg of ambulante zorg. Het liefst zou ik diagnostiek en onderzoek willen doen, maar behandeling vind ik eveneens interessant. Door de combinatie PABO & Orthopedagogiek zou een functie op het gebied van 'Passend Onderwijs' ook heel geschikt kunnen zijn. Verder zou ik wel als orthopedagoog in een zorgteam op een middelbare school aan de slag willen. Werken in een team lijkt me een uitdaging! Last but not least: mogelijk een promotieonderzoek aan de RUG of elders.


lees verder ...
Margriet Moek-Kremer
afgestudeerd in 2005 werkzaam als orthopedagoog-generalist bij Promens Care, gehandicaptenzorg
“Mijn werk als orthopedagoog ervaar ik als zeer inspirerend.”

Ik ben Margriet Moek- Kremer. In 2005 ben ik afgestudeerd als basis- orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen en in maart 2016 heb ik de Generalisten- opleiding van de UPO-G afgerond. Daarvoor heb ik Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) gedaan.

Sinds 2007 werk ik bij Promens Care. Promens Care is een organisatie die zorg, ondersteuning, begeleiding en behandeling biedt aan mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking, vanaf de zwangerschap tot het eind van het leven...
Ik heb gewerkt als groepsbegeleider bij Visio de Brink in Vries en als zorgcoördinator bij de Trans in Nooitgedacht. Na het afronden van de opleiding Orthopedagogiek heb ik enkele jaren als gezinsbehandelaar bij Driever’s Dale gewerkt. Ik voelde op een gegeven moment dat ik er aan toe was om als orthopedagoog aan de slag te gaan. Deze kans kreeg ik bij Promens Care. De route die ik in mijn loopbaan heb gevolgd, vind ik heel nuttig. Ik heb verschillende hulpverleningsrollen vervuld, waardoor mijn adviezen dichtbij het primaire proces: de cliënt en / of het cliëntsysteem staan. 
De meeste orthopedagogen en psychologen binnen Promens Care werken als hoofdbehandelaar. Dit houdt in dat wij complementair samenwerken met het betrokken locatiehoofd en eindverantwoordelijk zijn voor de inhoud van de behandeling.  Als orthopedagoog werk je in de functie van gedragswetenschapper en vallen we samen met de artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, speltherapeuten, etc. onder het COSIS Expertisecentrum.
Als orthopedagoog heb ik vier kerntaken:  behandeling, advisering, beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Samen met twee andere orthopedagogen ben ik verbonden aan een team van tien gezinsbehandelaren. De gezinsbehandelaren zijn post-hbo geschoold in de oplossings- (progressie) en systeemgerichte intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG). Binnen gezinsbehandeling bieden we verschillende ambulante producten aan, deze behandelingen worden veelal in de thuissituatie geboden. We bieden Video Hometraining (VHT): waarbij met behulp van videobeelden wordt gekeken naar geslaagd contact tussen ouder en kind met als doel betere afstemming tussen de gezinsleden. Het Portage Programma Nederland (PPN): een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor jonge kinderen en hun houders.  Bij veiligheidsvraagstukken, zoals Huiselijk Geweld en of Kindermishandeling werken we vanuit de oplossingsgerichte benaderingswijze ‘Signs of Safety’.
Ook vervul je als gedragswetenschapper/ orthopedagoog binnen Promens Care andere taken, die samenhangen met beleidszaken, advisering en kennisoverdracht. Ik ben lid van de Kennisgroep Gezinshulpverlening en aandachtfunctionaris Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Promens Care investeert veel in de ontwikkelwensen van medewerkers. Zoals de net afgeronde OG- opleiding en mijn huidige opleiding tot video-interactiebegeleider (VIB), waardoor ik de videohometrainers inhoudelijk beter kan coachen. Ik geef zelf scholing en training aan interne teams, veelal over oplossingsgericht/ progressiegericht werken.
Om een concreter beeld te geven van een werkdag, heb ik een dag lang aantekeningen gemaakt van wat ik allemaal heb gedaan, hopelijk maakt dat mijn werkzaamheden iets inzichtelijker:
‘Vanmorgen gestart met een multi disciplinair overleg (MDO) van gezinsbehandeling. Hierin worden de behandelcyclussen van de gezinnen gevolgd. De doelen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Elke drie maanden worden gezinnen besproken in het MDO. Tevens word er iedere drie maanden geëvalueerd met het gezinssysteem over het behandelverloop.  Als hoofdbehandelaar ga je met de gezinsbehandelaar naar het gezin op kennismaking en stelt gezamenlijk het behandelplan op, tevens ben je aanwezig bij evaluaties en/of veiligheidsgesprekken. Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de geboden behandeling.
Deze dag individuele werkbegeleiding geboden aan een gezinsbehandelaar. Hierin bespreekt de gezinsbehandelaar het behandelproces van de gezinnen in relatie tot het functioneren van de gezinsbehandelaar. In tegenstelling tot het MDO is hier (meer) ruimte voor het persoonlijk proces van de gezinsbehandelaar. Reflectie op interventies, samenwerkingsrelatie, weerstanden en wat dit doet met de gezinsbehandelaar zijn onderwerpen die vaak naar voren komen.
Tussendoor meerdere telefoontjes gepleegd: telefonisch contact gehad met een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) over een nieuwe aanmelding voor gezinsbehandeling en afstemming met het Centrum Verstandelijke en Psychiatrische beperking (CVBP) over een aanmelding voor onderzoek naar emotieregulatie van een cliënt. Daarnaast de rapportages van een kennismakingsbezoek bijgewerkt en een conclusie/ advies geschreven van een psychologisch onderzoek.
Tenslotte nog een afstemmingsoverleg gehad met een collega gedragswetenschapper over het nieuwe format van de behandelplannen.’
Ik merk dat ik inhoudelijk en persoonlijk kan groeien door met andere orthopedagogen te sparren, lijntjes te leggen en bijvoorbeeld intervisie/ supervisie te houden. Dit vind ik tot dusver bij collega’s intern en ex- studiegenoten van de OG-opleiding. Ook kan ik hiervoor terecht bij de NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen). Mijn advies aan studenten is om zoveel mogelijk mee te lopen met orthopedagogen in verschillende werkvelden om te kunnen ‘proeven’  van het werk. Bij ons loopt regelmatig een (aspirant) student of net afgestudeerde orthopedagoog mee, om een indruk te krijgen van het werk.
Wie weet tot ziens in het werkveld! Voel je vrij om contact op te nemen: Margriet  Moek-Kremer, m.moek@cosis.nu.


lees verder ...
Marloes Middel
werkzaam als Orthopedagoog-generalist bij De Zijlen, gehandicaptenzorg
Mijn missie is om cliënten een zo menswaardig mogelijk leven te bieden.

Ik ben Marloes Middel en ik werk als gedragsdeskundige (orthopedagoog-generalist) bij De Zijlen. Binnenkort ga ik verder als zelfstandig orthopedagoog.De Zijlen ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij het vinden van een eigen plek in de samenleving. Ze wonen op zichzelf (met ambulante hulp) of binnen een van de locaties. De Zijlen heeft als missie dat 'Betekenis boven beperking' staat.

Als gedragsdeskundige ben ik behandelverantwoordelijk voor mijn cliënten...
Daarnaast ben ik trainer/coach Triple C, volledig geschoold en opgeleid door de grondleggers van dit behandelmodel. Het is mijn persoonlijke missie om cliënten een zo menswaardig mogelijk leven te bieden! Een mooi voorbeeld vind ik mijn betrokkenheid bij een cliënt die jarenlang intensief 1 op 1 begeleid werd en in een anti-scheurpak liep. Normale kleren kon hij niet aan, omdat hij die altijd vernielde. Nu gaat hij elke dag naar het werk en loopt hij weer in normale kleren.
Mijn werkzaamheden bestaan uit diagnostiek: observaties en onderzoek van cliënten (o.a. cognitief en emotioneel niveau, vaardigheden en communicatie). Ook is dossieranalyse belangrijk, zodat je de ontwikkeling van de cliënt over langere tijd kunt analyseren. Dit leidt tot een geïntegreerd beeld van de cliënt vanuit verschillende invalshoeken. En op basis van deze informatie wordt de kern van de ondersteuningsvraag van de cliënt bepaald. Van hieruit formuleer je als gedragsdeskundige de behandeldoelen. Ook ben je verantwoordelijk voor het wel/niet toepassen van vrijheidsbeperkingen (bijv. mag een deur op slot of niet). Daarnaast schrijf je de behandelplannen van cliënten en evalueer je schriftelijk halfjaarlijks de zorg die geboden wordt.
Een groot deel van het werk bestaat uit het ondersteunen van de teamprocessen. Door langs woningen van je cliënten te gaan en aanwezig te zijn bij teamvergaderingen weet je wat er speelt en kan je een inschatting maken of aangesloten wordt bij de behoefte van de cliënten. Als het begeleiders niet goed lukt dan is het mogelijk om ze te coachen/ondersteunen in dat proces.
Als gedragsdeskundige ben je verbonden aan teams, binnen De Zijlen werken we in totaal met 14 gedragsdeskundigen (zoals orthopedagogen(-generalist) en GZ-psychologen). De aandachtsgebieden variëren; zo is de een verbonden aan een afdeling voor personen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB), de ander aan de ouderenzorg. Ik ben zelf verbonden aan complexe zorg (ernstige gedragsproblemen).
Binnen De Zijlen heb je de vrijheid om je eigen route en manier van werken in te vullen. Als je bijvoorbeeld onderzoek wilt doen, bestaat dat ook tot de mogelijkheden. Dit maakt het werken in de gehandicaptenzorg gevarieerd. Vanuit je aandachtsgebied heb je mogelijk contact met extern, zoals onderwijs en/of GGZ bij jeugd, huisartsen en/of andere instellingen.
Bij het werken in deze zorg komt veel kijken. Omdat je veel met teamprocessen bezig bent, heeft het de voorkeur dat je contactgericht bent. Daarnaast is assertiviteit ook erg belangrijk. Het is van belang zelf initiatieven te nemen en signalen op te pikken, omdat je alles eraan wilt doen om goede zorg te bieden aan de cliënt.
Vooral tijdens je stage wordt duidelijk wat je hier nog in mag ontwikkelen. En dat is ook echt het leukste/mooiste wat er is. Want tijdens de opleiding heb je genoeg vanuit theorie gehoord, gelezen en bestudeerd. Maar de toepassing ervan in de praktijk gaat samen met je persoonlijkheid.
Van jongs af aan had ik al interesse in mensen met een beperking, dus de keuze voor de opleiding orthopedagogiek was erg logisch voor mij. Tijdens mijn opleiding orthopedagogiek heb ik zelf altijd gezorgd dat ik baantjes had in de zorg. Ik heb bij verschillende kinderen met een PGB ondersteuning geboden in de thuissituatie. Op deze manier kreeg ik feeling met het werken met mensen met een beperking. En daarnaast heb ik tijdens mijn studentenleven  in het bestuur en commissies van mijn volleybalvereniging gezeten. Ik heb ook hier ontzettend veel geleerd. Maak jezelf zichtbaar en laat jezelf horen, want dat moet je ook doen als je met teams werkt en als je binnen een organisatie werkt.
Op deze manier ben ik zelf ook bij De Zijlen terecht gekomen. Ik werkte na mijn opleiding bij Accare (kinder- en jeugdpsychiatrie), vanuit mijn stage orthopedagogiek kon ik daar blijven en ging ik starten met de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist. Ik ben tijdens mijn stageperiode bij de directeur naar binnen gestapt en gevraagd of ik vanuit Accare de opleiding kon volgen. Dit was mogelijk. Tijdens de opleiding wilde ik een overstap naar de gehandicaptenzorg. Ik heb zelf met De Zijlen contact opgenomen en toen er een vacature kwam, heb ik gesolliciteerd en ben ik aangenomen, zonder de werkervaring te hebben in de gehandicaptenzorg. Wat ik vooral hiermee wil zeggen, is dat je eigen regie hebt op je zichtbaarheid!
Succes met je stage- of studiekeuze en wie weet zien we elkaar in de toekomst!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Rijksuniversiteit
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/22 Rijksuniversiteit
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/22 Rijksuniversiteit
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/22 Rijksuniversiteit
Communication and Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/22 Rijksuniversiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/22 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/22 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/22 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/22 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/22 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/22 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 Radboud Universiteit
Gifted Education
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/22 Radboud Universiteit
Risicogedrag
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/22 Radboud Universiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/22 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 Utrecht
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/22 Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/22 UvA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 UvA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/22 UvA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
22/22 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.9
inhoud3.53.6
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.53.1
studiebegeleiding3.33.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 61 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Orthopedagogen vervullen vaak begeleidende, leidinggevende en coördinerende functies. Als orthopedagoog kun je in allerlei verschillende sectoren en functies terechtkomen. Informatie over het beroepsprofiel Orthopedagoog is onder andere te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Tijdens de opleiding zijn er diverse mogelijkheden om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zo worden er tijdens de opleiding jaarlijks actualiteitencolleges en excursies georganiseerd die je helpen bij het oriënteren op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen studenten praktijkervaring opdoen via werkveldcoördinatie pedagogische wetenschappen waar activiteiten worden aangeboden die aansluiten op de (klinische) vakken uit de opleiding.

Veel van deze activiteiten vinden plaats binnen het Universitair Ambulatorium, een onderzoeks- en expertisecentrum voor diagnostiek, behandeling, training en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Orthopedagogiek. Ten slotte stelt de Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek Groningen (UPO-G) afgestudeerden in staat om een nascholingstraject te volgen om aan de eisen te voldoen van de basisaantekening diagnostiek of een registratie als Orthopedagoog-Generalist.

Specifieke informatie over het beroepsprofiel van de Orthopedagoog in verschillende sectoren:huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker/adviseur in jeugdzorg, onderwijs, gehandicaptenzorg of bij een gemeente
 • gedragswetenschapper/behandelcoördinator in een jeugdzorginstelling
 • orthopedagoog in de gehandicaptenzorg (revalidatiecentra of thuishulporganisaties)
 • orthopedagoog in het speciale onderwijs, schoolbegeleidingsdiensten of pedagogische centra
 • praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeker in een praktijk- of onderzoeksinstelling
bron: StudieData

Contact

Henny Luis

Studieadviseur master Orthopedagogiek

E: studieadvies.pedok@rug.nl
T: +31 (0)50 363 6570
W: Henny Luis
Vragen Stage

Na aanvang van de stage kun je met vragen terecht bij je stagebegeleider.

Vragen Masterthese
Orthoreka!

Orthoreka! is het online platform voor de diverse Orthopedagogiek Mastertheses.

Studiegids

Studiegids

Vraag En Antwoord

Vraag en antwoord

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite