Geestelijke verzorging

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe ervaren mensen zingeving in hun leven en hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Iedereen wordt voor keuzes gesteld op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood.

Als student Geestelijke Verzorging leer je mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit.

Je krijgt les in godsdienstpsychologie, psychopathologie, ethiek en filosofie. Je gaat je verdiepen in geestelijke en spirituele zorg in de hedendaagse samenleving en in het functioneren van een geestelijk verzorger in een instelling. Als je geen theologische of religiewetenschappelijke vooropleiding hebt, bestudeer je tijdens het schakelprogramma de grote wereldgodsdiensten en levensbeschouwelijke tradities. 

Met deze bagage kun je met kennis en creativiteit inspelen op de huidige zin- en levensvragen. Het is belangrijk dat je in de loop van de master je eigen levensbeschouwelijke identiteit verder ontwikkelt. De master is beroepsgericht en heeft een open, kritische en wetenschappelijke benadering van het werkveld van de geestelijke verzorging. De opleiding is geaccrediteerd door de SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging).

De Groningse opleiding is niet gebonden aan één specifieke religie of levensbeschouwing. Als je wilt gaan werken met een ambtelijke binding aan een levensbeschouwelijk genootschap, heb je aanvullende scholing nodig.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Theologie & Religiewetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • Insteek bij de geestelijk verzorger als professional in de hedendaagse zorg
 • Open benadering van levensbeschouwing en religie
 • Bijzondere aandacht voor godsdienstpsychologie, psychopathologie en voor de geestelijk verzorger als deskundige op het gebied van ethiek
 • Opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging
 • Aandacht voor praktijk én onderzoek
 • Persoonlijke begeleiding
 • Veel ruimte voor eigen invulling van stage en scriptieonderzoek

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVoor vakinhoudelijke informatie zie:
http://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=243
De opleiding bestaat uit vier verplichte modules van elk 5 ECTS. Dit betreft Geestelijke verzorging 1 en 2, Psychopathologie en religie en Ethiek in de zorg. Daarnaast omvat de opleiding een stage van 20 ECTS en een scriptie van 20 ECTS. Tijdens de stage krijg je elke twee tot drie weken supervisie.
periode
1234
Geestelijke verzorging 1
5 EC
Psychopathologie en religie
5 EC
Masterscriptie afstuderen
20 EC
Geestelijke verzorging 2
5 EC
Masterstage Geestelijke Verzorging stage
20 EC
Ethiek in de zorg
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet57% zelfstudie
10% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, excursie, werkcollege, hoorcollege, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie
studiebegeleiding
Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.
Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.

studeren in het buitenland
De master Geestelijke Verzorging heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa afgesloten om een deel van de studie aan deze universiteiten te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen.
honours-/excellence program Master's Honours Programma: "Leadership: making the difference"

Honoursprogramma van de universiteit (15 EC).

Voor studenten die naast het reguliere masterprogramma een University College hebben bezocht, een Bachelor Honours diploma hebben of actief waren in een (studenten)organisatie.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 1478
instellingstarief : € 1478
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Het intake gesprek is bedoeld om wederzijdse verwachtingen te bespreken.

Om toegelaten te worden tot de stage in de master dien je voorafgaand aan de toelating tot de master een assessmentprocedure te doorlopen.

vooropleiding
Bachelor Theologie of Religiewetenschap (WO) met premaster van specifiek voorbereidende vakken (30 ECTS).

Afgeronde HBO- of WO-opleiding (bachelor of master) met premaster van maximaal 60 ECTS, bestaande uit algemeen voorbereidende vakken en specifiek voorbereidende vakken.

motivatiebrief
Een motivatiebrief waarin gereflecteerd wordt op de diverse leerlijnen binnen het portfolio van de premaster maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 12000levensonderhoudper jaar
€ 680studiematerialenper jaar
€ 400visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
27868 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
De faculteitsvereniging van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (GGW) van de RUG. De vereniging Gerardus van der Leeuw bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Thijs Hoogeveen
De wederkerigheid maakt het werk inspirerend

De keuze voor de studie geestelijke verzorging in Groningen is voor mij, maar ik denk ook voor veel andere studenten, niet zomaar een keuze, maar het gevolg van de persoonlijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven tot nu toe. Na mijn studies Technische Natuurkunde en Technische Bedrijfskunde kwam ik via vrijwilligerswerk in een hospice in aanraking met geestelijke verzorging en dat leek me een heel bijzonder beroep.

...
Het leuke van de master vind ik dat het academisch niveau van de vakken, zoals psychopathologie & religie, samengaat met een inhoudelijke gerichtheid op de praktijk. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op de theorie en op hoe je daar zelf in staat als toekomstig geestelijk verzorger. De omgang met het drukke programma, de combinatie van vakken volgen en stage lopen, zorgt ook voor een ander leerproces: hoe ga je om met stress en hoe (her)vind je zelf ruimte en inspiratie om het werk als geestelijk verzorger te kunnen uitvoeren?
Inmiddels ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in het UMCG, waar ik ook stage heb gelopen. Het werken in het ziekenhuis spreekt me erg aan. Enerzijds vanwege de dynamische organisatie waarin je samenwerkt met andere zorgverleners, anderzijds vanwege de begeleiding van mensen op een precair moment in hun leven. Het ziek zijn en opgenomen zijn is vaak heel ingrijpend. Het is een moment waarop levensvragen kunnen spelen en waar geestelijke verzorging op zijn plaats kan zijn. In alle drukte van het ziekenhuis biedt de geestelijke verzorging een 'plek' waarin aandacht is voor wat het ziek zijn met iemand doet, maar ook voor waar iemands kracht en inspiratie ligt. Dit kunnen, naar mijn idee, 'heilzame' gesprekken zijn, die je ook als geestelijk verzorger weer kunnen 'voeden'. Hierin zit dus een wederkerigheid, die het werk ook voor mij inspirerend maakt.


lees verder ...
Job-Jan ten Horn
Aandacht voor de mens

Dat ik uiteindelijk de masteropleiding Geestelijke Verzorging zou gaan volgen had ik niet kunnen bedenken aan het begin van mijn studie. Ik ben begonnen met de opleiding Psychologie uit interesse in wat mensen bezighoudt. Tijdens deze opleiding verschoof mijn interesse meer naar het spirituele en religieuze vlak. Daarom ben ik overgestapt naar de studie Godsdienstwetenschap.

Na de bachelor wilde ik meer op persoonlijk niveau met religie in aanraking komen...
De opleiding in Groningen is van goede kwaliteit. De docenten zijn zeer betrokken bij het werkveld. Veel van hen hebben als geestelijk verzorger gewerkt; het blijft dus niet alleen bij theoretische kennis. Tijdens colleges is er door de kleine groepen veel ruimte voor vragen en dialoog. Daarbij neemt reflectie op de theorie een belangrijke plaats in. De stage is een belangrijk onderdeel van de master. Gedurende zes maanden werk je 12 uur per week mee op een zelfgekozen locatie. Het is leuk en spannend om het werkveld te betreden en te ervaren wat er speelt en wat het met je doet. Vanuit de opleiding word je intensief begeleid in alles wat je tijdens je stage tegenkomt. Reflecteren op je eigen levensbeschouwing speelt hierin ook een belangrijke rol. Al met al brengt de opleiding verdieping op zowel professioneel als persoonlijk vlak.


lees verder ...
Sjoukje Eringa
werkzaam als Geestelijk verzorger
Vakken geven goede handvatten in dagelijkse praktijk

Ik wilde geestelijk verzorger worden vanwege de aandacht voor zingeving en levensvragen, geloof en spiritualiteit, maar voelde me niet verbonden met een specifieke religie of levensbeschouwing. Dat ik in Groningen opgeleid kon worden tot ongebonden geestelijk verzorger was voor mij dan ook ideaal. Er was een open sfeer waarin docenten en studenten elkaar stimuleerden en kritisch bevroegen.

Gemoedelijkheid, interesse, betrokkenheid en oog voor de context, zonder dat er concessies werden gedaan aan het academische niveau...
Er wordt steeds een beroep gedaan op mijn creativiteit: Hoe kan ik deze bewoner bereiken, wat bedoelt ze met haar op het eerste gezicht onsamenhangende uitspraken, hoe kan ik aansluiting vinden bij haar belevingswereld? Mijn werkzaamheden hier zijn zeer divers. Natuurlijk voer ik gesprekken, zowel in groepsverband als individueel. Daarnaast doe ik stervensbegeleiding en leid ik huiskamervieringen en herdenkingsbijeenkomsten. Ook participeer ik in verschillende netwerken (zoals het Alzheimer Café en het Palliatief Netwerk) en onderhoud ik contacten met geestelijk verzorgers en predikanten uit de buurt.
In het verpleeghuis werk ik binnen een multidisciplinair team. Mijn inbreng wordt gewaardeerd. Net als tijdens de opleiding in Groningen is er een open sfeer waarin collega's elkaar stimuleren en kritisch bevragen, dus eigenlijk is het niet meer dan logisch dat ik me hier thuis voel!


lees verder ...
dr. Hanneke Muthert
Verrassend hoe studenten kunnen groeien

Als onderzoeker houd ik me vooral bezig met trauma, rouw en zingeving. Ik onderzoek het vermogen om te rouwen om dit vervolgens goed te kunnen aanwenden in de praktijk van geestelijk verzorger. Rouwen lijkt zo normaal, elk mens komt ermee in aanraking, maar gek genoeg is er juist steeds minder ruimte voor diverse uitingsvormen en gedragingen van rouw.

...
Deze Nederlandse verzameling maakt deel uit van een groter internationaal project met allerlei mogelijkheden voor vergelijkingen.
Binnen de master geef ik het vak psychopathologie en religie. Verschillende psychische organisatievormen verhouden zich divers ten aanzien van religieuze beleving, motivatie en religieuze verbindingen/relaties. En dat binnen een context die steeds opnieuw verschuift ten aanzien van wat men als gezond dan wel ongezond ziet. Waar bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden religie als een regressief verschijnsel werd gezien binnen de psychiatrie, wordt zingeving nu onder meer via ervaringsdeskundigen zelf weer binnengehaald. Vanuit psychodynamische perspectief is het uitgangspunt dat waar een psychisch verschijnsel zich in een extreme vorm laat zien (een klinische depressie of psychose bijvoorbeeld) er veel te leren valt voor de 'normale' ontwikkeling en hoe die zich verhoudt tot specifieke religieuze uitingsvormen of kenmerken. Naast theorie besteed ik veel aandacht aan casuïstiek vanuit de klinische dan wel de GV-praktijk. Hierbij maak ik gebruik van diverse werkvormen die de verbeeldingskracht aanspreken, zoals de analyse van kunstuitingen. Zo stimuleer ik studenten in hun kritische academische reflectie, en oefenen zij met zicht krijgen op relevante dynamische processen die voorkomen in elke geestelijke verzorgings-praktijk.
Daarnaast ben ik stage-coördinator en begeleid ik geestelijk verzorgers-in-opleiding. Het is elke keer weer verrassend hoe studenten kunnen groeien in en vorm geven aan hun rol.
 


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/17 Rijksuniversiteit
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/17 Rijksuniversiteit
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/17 Rijksuniversiteit
Religion and Cultural Heritage
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/17 Rijksuniversiteit
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/17 Rijksuniversiteit
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/17 Universiteit Leiden
Theology and Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/17 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/17 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/17 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/17 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/17 Radboud Universiteit
Islamstudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/17 UvA
Religie en identiteit in de moderne wereld
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/17 UvA
Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
14/17 UvA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/17 UvA
Islam in de moderne wereld
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/17 Tilburg University
Christianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/17 Amsterdam VU
Theology & Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
16% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel43.7
inhoud4.13.7
docenten4.13.8
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.82.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geestelijke verzorging aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 21 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt ook terecht bij de krijgsmacht of in gevangenissen. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid. Het is ook mogelijk te werken als adviseur in een medisch-ethische commissie. Tegenwoordig beginnen steeds meer geestelijk verzorgers een eigen bedrijf.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

 • advies en beleid
 • advies en beleid
  Tijdens je studie leer je reflecteren op het beroep van geestelijk verzorger en de plaats van de geestelijke verzorging in het reguliere zorgsysteem. Aan de hand van casus en de zorgpraktijk vergaar je kennis over en inzicht in ethische kwesties. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid of een zorginstelling. Denk ook aan adviserende functies, bijvoorbeeld in een medisch-ethische commissie.
 • wetenschap
 • zorg en welzijn
bron: StudieData

Contact

Drs. Thea de Boer

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite