Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomamsc M Biobased Sciences
typeregulier
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60961
numerus fixusnee
honoursnee

Het masterprogramma Biobased Sciences doceert interdisciplinair ontwerp van biogebaseerde productieketens waaronder biomassaproductie, bioconversie, bioraffinage en maatschappelijke, logistieke en economische transitieprocessen. Zo worden technische, economische, sociale en milieuaspecten geïntegreerd om te komen tot een transitie naar een biomassa gebaseerde en circulaire economie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, zelfstudie, seminar, werkgroep
doelstelling

Na het succesvol afronden van deze MSc-opleiding wordt van de afgestudeerden verwacht dat zij in staat zijn om:

- basisbegrippen in de biobased disciplines te begrijpen;

- geavanceerde kennis toe te passen van een van de biogebaseerde disciplines: biomassaproductie, bioraffinage en -conversie, of biobased en circulaire economie;

- een nieuw biobased concept, onderzoek, product of proces te ontwerpen binnen een internationale of mondiale context die voldoet aan de doelstellingen en eisen van een geïnteresseerde partij, en te beoordelen in hoeverre een petrochemische toepassing kan worden vervangen door biobased technologie;

- samen te werken in een interdisciplinair team;;

- beoordelen van technologische, ethische, maatschappelijke en economische gevolgen van veranderingen in het ontwerp van een biobased concept, product of productieproces;

- het creëren van toegevoegde waarde door het combineren van biogebaseerde disciplines;

- blijk geven van een academische houding;

- mondeling en schriftelijk communiceren over de resultaten van leren, experimenten en projectwerk;

- reflecteren op persoonlijke kennis, vaardigheden, houdingen en functioneren;

- een onderzoeksplan te ontwikkelen, waarin onderzoeksvraag, hypothese, (experimentele) opzet en data-analyse worden beschreven in relatie tot relevante literatuur;