Rechtsgeleerdheid

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee
Met de master Rechtsgeleerdheid van de VU kun je vele kanten op. Je leert op een kritische en wetenschappelijk verantwoorde manier juridische problemen analyseren en oplossen. Je specialiseert je in één rechtsgebied (of volgt twee richtingen), maar je blijft altijd breed opgeleid. Kies je voor de privaatrechtelijke richting, dan kun je bijvoorbeeld altijd nog strafrechtadvocaat worden. Als je je masteropleiding hebt afgerond, kun je op elk rechtsgebied ingezet worden.

Afstudeerrichtingen
 • Arbeidsrecht
 • Bouwrecht
 • Conflicthantering, rechtspraak en mediation
 • European and International Law
 • International Migration and Refugee Law
 • International Technology Law
 • Internet, intellectuele eigendom en ICT
 • Privaatrecht
 • Jurist en overheid
 • Strafrecht

Je kunt ook twee afstudeerrichtingen combineren binnen de master Rechtsgeleerdheid.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam VU?

De werkvormen zijn actief, de specialisatiemogelijkheden zijn breed, en je studiepakket is flexibel.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Arbeidsrecht

Het grote maatschappelijke belang en de wisselwerking tussen private en publieke regelgeving maakt het arbeidsrecht bijzonder boeiend.

Bijna iedereen komt min of meer dagelijks in aanraking met het arbeidsrecht. In kranten vind je vrijwel elke dag arbeidsrechtelijk getint nieuws. Kenmerkend voor dit rechtsgebied is dat nogal eens wordt afgeweken van het algemene overeenkomstenrecht. Grote delen van het arbeidsrecht zijn bovendien publiekrechtelijk van aard. En steeds vaker is het arbeidsrecht afkomstig uit Europa.
De specialisatie Arbeidsrecht is een samenwerkingsverband tussen de VU en de UvA. Tijdens de colleges en werkgroepen behandelen we de theorie en praktijk van het arbeidsrecht zo veel mogelijk in onderlinge samenhang.
Beeldbepalende vakken binnen de specialisatie Arbeidsrecht zijn:

 • Verdieping arbeidsrecht

In dit vak staat het individuele en collectieve arbeidsrecht centraal.
 • Sociale zekerheidsrecht

Het vak socialezekerheidsrecht biedt je een verdiept inzicht in de hoofdlijnen en
de kernbegrippen van het stelsel van sociale zekerheid.
 • Sport en recht

Tijdens dit vak bestudeer je de arbeidsverhouding van de sporter,
het tuchtrecht, de dopingproblematiek en het transfersysteem.
 • Pensioenrecht

Pensioenrecht verschaft een diepgaand inzicht in het stelsel van pensioenrecht.

specialisatie Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation

Plaats de betekenis van recht en juridische procedures in het bredere kader van de wijze waarop in de samenleving conflicten worden voorkomen, ingeperkt en opgelost.

De jurist van de toekomst is een breed georiënteerde conflictoplosser. Van juristen wordt in toenemende mate een moderne rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, en de advocaat als conflictanalist, procesbegeleider en onderhandelaar. Naast een procedure bij de rechter bestaat een groot aantal andere conflictoplossingsmechanismen, zoals mediation, onderhandelen, geschillencommissies, klachtencommissies, bindend advies en arbitrage. Niet alleen voor individuele burgers, maar ook voor organisaties en (grote) bedrijven is aantrekkelijk dat uit een breed scala van conflictoplossingsmechanismen kan worden gekozen.

De jurist van de toekomst is met al die mechanismen vertrouwd. Met deze afstudeerrichting verkrijg je het civiel effect dat nodig is voor de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur.

specialisatie Bouwrecht

Familiewoningen, hoge kantoorgebouwen, ziekenhuizen, dijken die ons beschermen en spoorwegen die ons van A naar B brengen; de mens heeft altijd gebouwd en zal dat ook in de toekomst blijven doen.

Onze samenleving kan immers niet functioneren zonder woningen, winkels, scholen, tunnels, windmolens en energiecentrales.Of het nu architectonische hoogstandjes zijn of niet, als overheden, opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers bouwprojecten willen (laten) realiseren, moeten zij rekening houden met het bouwrecht. Bouwrecht omvat zowel regels van privaat- als publiekrechtelijke aard. Die regels kaderen de voorbereiding en de uitvoering van bouwprojecten in het licht van tal van private én publieke belangen.

Een juiste toepassing van het bouwrecht vraagt dan ook om overheidsjuristen, bedrijfsjuristen, advocaten en andere adviseurs die beschikken over goede kennis van de inhoud en hoe je die regels moet toepassen. De VU is de enige in Nederland die een opleiding aanbiedt waarin het privaatrechtelijk en het publiekrechtelijk bouwrecht integraal aan bod komt. Kortom, een unieke combinatie dus.

specialisatie Internet, Intellectuele Eigendom en ICT

ICT-ontwikkelingen roepen vrijwel dagelijks nieuwe juridische vragen op. Actuele juridische vraagstukken spelen dan ook een belangrijke rol in deze specialisatie.

Je leert buiten bestaande kaders te kijken naar huidige regelgeving, rechtspraak en literatuur. Er komen onderwerpen aan de orde als elektronisch contracteren, auteursrecht, privacy, vrijheid van meningsuiting, cybercrime, cyberwar, merkenrecht en elektronische overheid. Je krijgt college van docenten die zijn gespecialiseerd in de combinatie internetrecht en intellectuele eigendom. Bovendien nodigt de VU regelmatig specialisten uit binnen- en buitenland uit.
Beeldbepalende vakken binnen deze specialisatie zijn:

 • Verdieping actualiteiten internetrecht

Dit interactieve vak loopt meestal buiten de gebruikelijke onderwijsvormen om. Je kunt bijv. meeschrijven aan boeken, met auteursvermelding.
 • Media- en communicatierecht

Dit vak bestudeert de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie en mediarecht.
 • Intellectuele eigendom in de digitale samenleving

In dit vak toets je auteurs- en merkenrechtelijke regels uit het analoge verleden kritisch op hun doelmatigheid in de digitale omgeving.
 • Privacy en security

Bij Privacy en security leer je de delicate balans kennen tussen veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

specialisatie Jurist en Overheid

De afstudeerrichting Jurist en Overheid draait om de juridische rol van de overheid in de samenleving en jouw rol daarbij als jurist.

Je leert actuele maatschappelijke vraagstukken benaderen vanuit juridisch perspectief en je leert hoe de overheid deze vraagstukken kan oplossen door middel van wetgeving of regulering. De bijzondere rol van de overheid staat daarbij centraal.

Tijdens je studie verdiep je je grondig in de verschillende aspecten van het staats- en bestuursrecht, zoals het opstellen van wetgeving, de werking van grondrechten en de invloed van de Europese Unie op ons nationale rechtssysteem. Je leert ook hoe je kunt procederen tégen de overheid en wanneer de overheid aansprakelijk is voor onjuiste besluiten.

Een uniek kenmerk van de afstudeerrichting Jurist en Overheid is de verbinding tussen de academische verdieping en de law in action. De docenten behoren niet alleen tot de wetenschappelijk top van het staats- en bestuursrecht, maar hebben ook jarenlange ervaring in de praktijk. Zij weten als geen ander wat wordt verlangd van een jurist die voor de overheid werkt of tegen de overheid procedeert.

Het onderwijs tijdens de afstudeerrichting is kleinschalig, zodat er alle ruimte is voor een persoonlijke benadering en jij het beste tot je recht komt.

specialisatie Privaatrecht

Karakteristiek voor de afstudeerrichting Privaatrecht aan de VU is de rol die privaatrecht heeft in de maatschappij.

Aandacht wordt besteed aan vraagstukken
als: hoe regel je alimentatie na een echtscheiding? In hoeverre is de werkgever
aansprakelijk bij fysieke klachten? Welke bevoegdheid heeft een Nederlandse
rechter voor een uitspraak over een in het buitenland gekochte auto? En welke
zeggenschap heeft een hedgefonds dat ook aandeelhouder is in een vennootschap?

Beeldbepalende vakken binnen de specialisatie Privaatrecht zijn:

 • Internationaal privaatrecht

Bij dit verplichte vak bestudeer je welk rechtsstelsel een internationale rechtsverhouding beheerst.
 • Verdieping aansprakelijkheid en verzekering

Tijdens dit vak ontdek je de relatie tussen aansprakelijkheid en verzekering.
 • Verdieping contractenrecht

Dit vak behandelt onderwerpen als algemene voorwaarden en aanbesteding vanuit een Europees en rechtsvergelijkend perspectief.
 • Verdieping familierecht: scheiding en gevolgen

Met dit vak richt je je op echtscheiding en de gevolgen daarvan. Je leert niet alleen het Nederlandse recht kennen, maar bijv. ook het Turkse en Joodse recht.
 • Verdieping ondernemingsrecht

In dit vak wordt ingegaan op de modernisering van het ondernemingsrecht.

specialisatie Strafrecht

Met de afstudeerrichting Strafrecht bestudeer je het nationale strafrecht én de invloed van het Europese recht daarop (EU en EVRM): een interessante combinatie.

Je wordt opgeleid tot een jurist die in staat is relevante praktische betekenis te geven aan de kritische analyses van het strafrecht. Dankzij de keuzevakken kun je je opleiding laten aansluiten op je eigen belangstelling, bijv. voor het internationale strafrecht. Kenmerkend is dat het strafrechtelijk onderzoek van de VU gekoppeld wordt aan onderwijs. Dit bevordert de betrokkenheid tussen studenten en docenten.

Beeldbepalende vakken binnen de specialisatie Strafrecht zijn:

 • Verdieping Strafrecht

Dit vak stelt de rechterlijke beslissing in het strafrecht centraal. Je bestudeert
deze vanuit verschillende perspectieven.
 • International Criminal Courts and Tribunals

Met dit vak verdiep je je in de
internationale straftribunalen, waaronder uiteraard het Internationaal Strafhof in
Den Haag.
 • Keuzevak Penitentiair recht

Dit vak gaat over het vervolg op het strafproces. Hoe komt de veroordeelde
terecht, als hij is gestraft? Je besteedt hierbij veel aandacht aan de rechtpositie
van gedetineerden. Dankzij de bezoeken aan penitentiaire inrichtingen komt het
vak echt tot leven.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
studeren in het buitenland
Aan de rechtenfaculteit van de VU zijn er volop mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te volgen. Met partneruniversiteiten binnen Europa maar ook daarbuiten (VS, Canada, Zuid-Afrika, Mexico, Australië, China en Taiwan) heeft de faculteit uitwisselingsprogramma's. Hierdoor is studeren in het buitenland relatief makkelijk te organiseren. De studie aan een buitenlandse universiteit duurt in principe een semester.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

aanmelding deadline : 1 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 juli 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
toelatingseisen

erkende certificaten

vooropleiding
Om in te kunnen stromen in de master Rechtsgeleerdheid aan de VU, dien je te beschikken over een universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de VU of van een andere erkende Nederlandse universiteit. Een HBO-Rechtendiploma biedt geen rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de VU. Het is wel mogelijk om een schakelprogramma te volgen dat wordt aangeboden in samenwerking met de Open Universiteit. Na afronding van dit schakelprogramma is het mogelijk de master Rechtsgeleerdheid te volgen. Het schakelprogramma is uitsluitend toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-Rechtenopleiding (dus geen SJD-, MER- of andere HBO-opleidingen).

werkervaring

motivatiebrief
Uitsluitend bij een niet-reguliere vooropleiding

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

714 studenten volgen deze opleiding
72% daarvan is vrouw
24 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Qui Bene Distinguit Bene Docet, Q.B.D.B.D.


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Kim Schouten
Kim Schouten, student Internet, intellectueel eigendom en ICT

Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de VU heb ik de vakken 'Recht en Internet' en 'Recht en de digitale samenleving' gevolgd. Deze vakken bevielen mij zo goed, dat ik heb gekozen voor de afstudeerrichting Internet, intellectueel eigendom en ICT.

Wat ik persoonlijk erg leuk vind aan deze opleiding is dat het heel actueel is. Ook heb je met veel verschillende rechtsgebieden te maken en de behandelde stof spreekt tot de verbeelding. Zo zie je de meeste onderwerpen terug in de krant of komen ze daar nog in. Mijn lichting bestond uit een kleine groep studenten...
Dat de opleiding goed aansluit op de praktijk heb ik gemerkt tijdens mijn stage bij advocatenkantoor De Brauw.


lees verder ...
Guido Eerenberg
Guido Eerenberg, student Strafrecht

De afstudeerrichting strafrecht is kleinschalig van opzet, ondanks dat het één van de grootste afstudeerrichtingen is. In kleine werk- en hoorcolleges houd je je bezig met actuele vraagstukken binnen het strafrecht, bijvoorbeeld de veranderingen in het leerstuk van het noodweer(exces).

Er is ruimte voor discussie tijdens de werkgroepen en docenten horen graag jouw visie. De afstudeerrichting belicht meerdere kanten van het strafrecht, niet alleen wordt je kennis van de grondslagen van het Nederlandse strafrecht uitgediept, ook het Europese en Internationale strafrecht komen
aan bod...
Hierbij doe je zelf onderzoek naar de Nederlandse strafrechtspraak, wat erg leuk om te doen is. Door de eigen studievereniging die de afstudeerrichting heeft, worden interessante evenementen georganiseerd die helpen het strafrecht nog tastbaarder te maken. Zo zijn wij dit jaar een dag naar een politierechterzitting geweest, waarbij de politierechter en een docent tussen de zaken door vragen van de studenten beantwoordden. Dit alles maakt de afstudeerrichting behalve bijzonder leerzaam, ook bijzonder leuk.


lees verder ...
Mark Brabers
Mark Brabers, student Transnational Legal Studies

Ik heb voor de master Transnational Legal Studies gekozen, omdat de juridische wereld niet meer eindigt bij onze landsgrenzen. Overeenkomsten met een internationaal karakter zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering en belangrijke regelgeving komt steeds vaker uit Europa.

Het was voor mij dan ook meteen duidelijk dat binnen dit rechtsgebied uitstekende carrièrekansen lagen...


lees verder ...
Prof. mr. dr. Lieke Coenraad, hoogleraar Privaatrecht
Prof. mr. dr. Lieke Coenraad, hoogleraar Privaatrecht

Onze masterstudenten zijn gemotiveerde en enthousiaste mensen die een bewuste keuze hebben gemaakt voor een bepaalde richting binnen het recht. Het is een groot plezier met hen te werken.

Het masteronderwijs sluit voor de meeste docenten nauw aan bij hun onderzoek en in veel gevallen ook bij hun praktijkervaring als bijvoorbeeld rechter of advocaat. Ik geniet van de discussies met studenten en van de frisse blikken waarmee zij naar thema's in het recht kijken. Voor die waardevolle wisselwerking tussen student en docent is in onze masteropleiding veel ruimte.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/15 Amsterdam VU
European and International Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/15 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/15 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/15 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/15 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/15 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/15 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/15 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/15 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/15 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/15 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/15 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/15 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/15 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.84.0
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 195 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je de masteropleiding Rechtsgeleerdheid met succes afrondt, mag je jezelf Master of Laws (afgekort tot LLM) noemen. In Nederland mag je ook de titel 'meester in de rechten' (mr.) voeren.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met de masteropleiding zet je een belangrijke stap in de verdere voorbereiding van je carrière. Het masterdiploma is niet alleen vereist om toegelaten te kunnen worden tot de opleidingen tot rechter, advocaat of officier van justitie, maar ook buiten deze zogenoemde togaberoepen is een masterdiploma vaak een vereiste. Tijdens de masteropleiding Rechtsgeleerdheid scherp je je juridische vaardigheden verder aan. Je hebt alle ruimte om je eigen accenten te leggen in de opleiding.
De studie rechten staat voor een brede oriëntatie, zowel op juridisch als op maatschappelijk gebied. Ruim de helft van de afgestudeerde masters komt terecht in een typisch juridisch beroep: rechter, advocaat, officier van justitie, bedrijfsjurist of juridisch adviseur. Maar een rechtenstudie vormt ook een goede voorbereiding voor veel andere functies zoals journalist, docent, promovendus, beleidsmedewerker bij een gemeente of provincie, juridisch medewerker bij een ministerie, in de dienstensector, in de politiek of bij maatschappelijke organisaties.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid is ook een goede springplank voor een wetenschappelijke loopbaan. Na het behalen van je mastertitel kun je promotieonderzoek doen aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Kijk voor meer informatie ook eens op www.rechten.vu.nl/promoveren.
beroepen:

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite