Deze opleiding

In dit programma staat de verbinding tussen theorie, onderzoek en praktijk centraal. Je leert evidence-based oplossingen te zoeken voor problemen die zich in opvoeding en onderwijs voordoen.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60396
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Direct bij aanvang van deze masteropleiding kies je een specialisatie. Alle specialisaties hebben één gemeenschappelijk vak over de praktijk van het empirisch onderzoek. De rest van het jaar verdiep je je in de wetenschappelijke kennis op het deelgebied van jouw voorkeur, loop je stage en doe je een masterproject, waarin je zelf een onderzoek verricht en daarover een verslag schrijft.

Je kunt kiezen uit vier Nederlandstalige specialisaties:
 • Forensische Gezinspedagogiek
 • Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs
 • Leerproblemen
 • Orthopedagogiek

en vijf Engelstalige specialisaties:
 • Applied Neuroscience in Human Development
 • Child and Family Science
 • Digital Media in Human Development
 • Educational Science
 • Learning Problems and Impairments (international track)

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Applied Neuroscience in Human Development - Master specialization
Master students about Education and Child Studies at Leiden University

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Applied Neuroscience in Human DevelopmentThe primary focus in the curriculum of the master specialisation Applied Neuroscience in Human Development is on how knowledge about brain functioning and stress regulation can contribute to educational practice, clinical work, family interventions, and – conversely – how these applications can contribute to optimal neurocognitive and biological functioning.

As a graduate you will have acquired knowledge and skills in:

 • The basics of the functional anatomy of the brain, the development of the brain and nervous system, and genetic and environmental factors influencing cognitive development and functioning;
 • Methods and instruments for measuring and studying the quality of the (central) nervous system, such as EEG, brain imaging techniques such as MRI, parameters of the arousal system such as heart rate and skin conductance, eye tracking, genetics and the hormone system;
 • Possibilities for prevention and intervention aimed at optimizing brain functioning and the regulation of thought, emotions and behaviour.

specialisatie Child and Family ScienceThe specialisation Child and Family Science focuses on child development in the context of different caregiving circumstances. The courses cover both normative and problematic caregiving.

An important part of the curriculum is the study of evidence based prevention and intervention programmes to improve caregiving qualities of parents and professional caregivers.

You will study key questions that address the most important processes in caregiving, parenting and child development. Questions that are central to Child and Family Science include:

 • Which early experiences increase the risk of developing behavioral problems?
 • Do parents' childhood experiences affect the way they raise their children?
 • What circumstances are important for the development of adopted and foster children?
 • How do neurobiological processes influence the behavior of parents and children?
 • What is the role of genetic factors and the interaction between genetic predisposition and environment in child development and in parenting behavior?
 • How do day care experiences relate to child development?
 • How can interventions contribute to the improvement of parenting qualities?

specialisatie Education and Child Studies: Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het onderwijs

De masterspecialisatie Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs bereidt je voor om in het onderwijs aan de slag te gaan met kinderen en jongeren met probleemgedrag.

Doel is deze leerlingen met leer- en gedragsproblemen beter te laten functioneren binnen de schoolcontext door hen passend onderwijs te bieden.

In deze specialisatie leer je hoe je leerlingen met:

 • gedragsproblemen in de klas – adhd of add
 • ontwikkelings- en leerproblemen – autisme, pdd nos, dyslexie en dyscalculie
 • emotionele en sociale problemen op school

op basis van wetenschappelijke inzichten identificeert, diagnosticeert en hoe je het onderwijs voor hen passend kunt maken.

Tijdens deze opleiding doe je kennis op over de verschillende manieren waarop kinderen leren, waar het mis kan gaan en welke interventies evidence based zijn. Je ontwikkelt klinische vaardigheden om problemen bij leerlingen te onderkennen, te bepalen hoe je ze kunt ondersteunen en zo nodig leerkrachten daarover te adviseren. Daarnaast leer je om samen met een school na te denken over welke leeromgeving geschikt is voor kinderen en jongeren met probleemgedrag in de klas.

specialisatie Orthopedagogiek

De masterspecialisatie Orthopedagogiek geeft je inzicht in de aard, ernst en oorzaken van gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren.

In de masterspecialisatie Orthopedagogiek staan ernstige problemen tijdens de ontwikkeling van kinderen en adolescenten centraal. Daarbij kan het gaan om problemen die samenhangen met de opvoeding en in alle gevallen gaat het ook om de gevolgen voor opvoeding, onderwijs en zorg. Voorbeelden van zulke problemen zijn:

 • een verstandelijke handicap;
 • een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme;
 • een gedragsstoornis: ADHD, angststoornis.

Al deze problemen ontstaan door een ingewikkeld samenspel van factoren. De ontwikkeling van een kind is een combinatie van de genetische bagage, processen in de hersenen en de omgeving: het gezin, leerkrachten en leeftijdsgenoten.
Je leert de processen van de problemen in de ontwikkeling van kinderen te ontrafelen en te analyseren en op basis van een gedegen diagnose hen te helpen.

specialisatie Digital Media in Human DevelopmentThe new Digital Media in Human Development specialisation is devoted to the opportunities and challenges of digital media in child rearing and education.This master's specialisation distinguishes itself from other programmes in the field of digital media by paying explicit attention to the role of digital media in child rearing, education and the treatment of problems, and how digital media influence child development.

Child rearing and instruction are changing under the influence of digital media, that is characterised by rapid developments in applications for personal computers, mobile telephony, handhelds, virtual reality, internet, MOOCs, serious gaming and other digital devices and techniques. Given the new opportunities offered by digital media, but also the inherent dangers and risks, it is essential to equip students who will be taking up practical, policy-oriented and scientific positions in this field with 'evidence-based' knowledge.

specialisatie Educational ScienceStudents practice translating the implications of this knowledge to educational practices.This specialisation offers a unique multidisciplinary approach: you study children's learning processes from a cognitive-psychological, social-emotional, and neurodevelopmental perspective. In addition to this multidisciplinary focus on the learning and developing child, the programme addresses the impact that the social and educational environment have. At the core of the programme as a whole is the idea that the Master's student develops a critical attitude towards research and practices in the field of learning and education, as well as the skills needed to bridge the gap between theory, research, and educational practice.

Educational Science addresses questions such as:

 • What is the relation between brain development, cognitive development, and learning?
 • How do children learn to understand what they read?
 • How does contemporary mathematics education impact children's arithmetic strategies?
 • How can teachers foster children's motivation for school by supporting their needs?
 • How can teachers adapt their teaching to the needs of children with different sociocultural backgrounds?
 • What are the backgrounds, meanings, and consequences of current educational innovations?

specialisatie Forensische Gezinspedagogiek

Deze masterspecialisatie gaat over ongunstige opvoedingsomstandigheden, zoals kindermishandeling, huiselijk geweld, vechtscheidingen en opgroeien in een kindertehuis of jeugdinrichting.

De masterspecialisatie Forensische gezinspedagogiek gaat over ongunstige opvoedingsomstandigheden, zoals kindermishandeling, huiselijk geweld, vechtscheidingen en opgroeien in een kindertehuis of jeugdinrichting.

Forensische onderwerpen belichten we vanuit een gezinspedagogisch perspectief met nadruk op de gehechtheidstheorie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de rol van ouders en andere opvoeders in de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Daarnaast komen ook gezinsdiagnostiek en family mediation aan de orde.

Tijdens de masterspecialisatie Forensische gezinspedagogiek gebruik je recente inzichten uit de ontwikkelingspsychopathologie, klinische neurobiologie, criminologie en het recht. Hiermee leer je kinderen en gezinnen die niet goed functioneren in een forensische context herkennen en helpen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt richt zich op vragen als:

 • Is een uithuisplaatsing gewenst, gezien de gezinsproblemen en de gedragsproblemen van het kind?
 • Wie moet de voogdij over het kind krijgen?
 • Kunnen de gezinsproblemen worden aangepakt met een opvoedingsinterventie?

specialisatie Learning Problems and ImpairmentsThe master's specialisation in Learning Problems and Impairments offers you a combination of theories about learning problems and impairments, diagnostic skills and intervention and prevention strategies from a developmental perspective.
More than 15% of all school age children have learning problems. They experience severe difficulties in learning one or more basic skills or fail to meet general requirements. Pre-schools and schools for primary and secondary education need professionals who can define the problems and find evidence based solutions.
During this specialisation you'll learn to recognize and treat common learning problems such as dyslexia, hyperlexia and dyscalculia, as well as learning problems caused by ADHD, ADD, or speech and language disorders. The training focuses on the knowledge and skills required for research, teaching or clinical practice.

specialisatie Leerproblemen

Meer dan 15% van de kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben leerproblemen..

Zij ondervinden moeilijkheden bij het leren van één of meer basisvaardigheden of voldoen niet aan de basisvereisten.De specialisatie Leerproblemen biedt een combinatie van theoretische inzichten, diagnostische vaardigheden en behandelingsstrategieën. Studenten leren algemene leerproblemen herkennen, zoals dyslexie, hyperlexie en dyscalculie, evenals leerproblemen veroorzaakt door ADHD, ADD of spraak- en taalstoornissen. In de loop van het programma verwerf je de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor functies in het onderzoek, onderwijs of de klinische hulpverlening.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet65% zelfstudie
10% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
honours-/excellence program Leiden Leadership Programme

The Leiden Leadership Programme (LLP) is an honours programme of 15 ECs on top of the regular master's curriculum. The programme consists of training courses, seminars and a practical assignment.

Are you looking for an extra challenge in addition to your Leiden master's programme? Are you adventurous enough to look beyond the borders of your own master's programme? The Leiden Leadership Programme may be just what you are looking for. The programme gives you the opportunity to develop your leadership skills. You will follow seminars and courses, as well as carrying out a practical assignment for a company or organisation as part of a small, multidisciplinary team. Your lecturers will be leading academics and experienced professionals from the business sector.

Students can apply who have:

 • Good study results in the bachelor's programme;
 • The ambition and motivation to develop leadership qualities;
 • A broad and interdisciplinary span of interest.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

aanmelding deadline : 1 december 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 18300

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

basiskennis
See www.unileidenmasters.nl for details.

vooropleiding
BA in Education and Child Studies or a related field. See www.unileidenmasters.nl for details.

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

417 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
193 eerstejaars gestart in 2017
95% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Prof. dr. Juffer
Testimonial Prof. dr. Juffer

“We worden internationaal nauwgezet gevolgd.”

“Leiden is specialist op het gebied van onderzoek naar de ontwikkeling van adoptiekinderen. Ik bekleed de leerstoel adoptie, momenteel de enige in de wereld. Het onderzoek dat wij doen is niet alleen in het belang van de adoptiekinderen en hun ouders...
Daarnaast voeren we meta-analyses uit op grond van een databank met enige honderden empirische onderzoeken.

Op grond hiervan kunnen we evidence based adviezen geven. We sturen onze studenten in de master ook op pad om zelf onderzoek te gaan doen, bijvoorbeeld in een kinderhuis in India. Eén van onze meest bijzondere projecten is een longitudinaal onderzoek, gefinancierd door NWO, waarin wij buitenlandse adoptiekinderen van baby tot adolescent volgen. We betrekken onze master-studenten ook bij het onderzoek.

Vanwege ons specialisme staan we in voortdurende internationale belangstelling. We werken veel met buitenlandse universiteiten samen. Pas kwam een Amerikaanse professor met zijn studenten voor een kort bezoek naar Leiden. Dat is erg leuk voor onze studenten.”


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Universiteit Leiden
Education and Child Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
193 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/10 Universiteit Leiden
Educational Science
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/10 Universiteit Leiden
Applied Neuroscience in Human Development
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/10 Universiteit Leiden
Learning Problems and Impairments (international track)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/10 Universiteit Leiden
Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 Universiteit Leiden
Orthopedagogiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 Universiteit Leiden
Forensische Gezinspedagogiek
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 Universiteit Leiden
Child and Family Science
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 Universiteit Leiden
Leerproblemen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 Universiteit Leiden
Digital Media in Human Development
€ 350 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.63.6
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.53.5
studielast2.92.9
studiebegeleiding3.13.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Education and Child Studies aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 160 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
En dan ben je pedagoog met een brede kennis van ontwikkeling, opvoeden en leren. Je bent in staat actuele
ontwikkelingen te vertalen naar je vakgebied en bent een kritische denker die zich goed kan uitdrukken. Dat maakt
je geschikt voor tal van functies.
Dat vinden werkgevers ook. Van de afgestudeerden die in Leiden een Bachelor- en Masteropleiding Pedagogische wetenschappen hebben gevolgd is 97% aan het werk.
De specialisaties van de Masteropleiding Education and Child Studies kwalificeren afgestudeerden die ook de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden hebben behaald voor de NVO registratie Basis Orthopedagoog óf Basis Pedagoog. Masters die elders hun Bacheloropleiding hebben behaald worden eveneens in de gelegenheid gesteld om zich voor deze registraties te kwalificeren door deel te nemen aan het Pre-masterprogramma en het NVO-examen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bijna de helft van onze afgestudeerden heeft binnen een maand een baan. De gemiddelde tijd tussen afstuderen en eerste baan is 3,6 maanden.
Als expert op het gebied van opvoeden en leren én met de analytische aanpak die je je eigen hebt gemaakt, kun je in allerlei functies aan de slag om de ontwikkeling van kinderen zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld bij scholen en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties, in het wetenschappelijk onderzoek of bij de overheid.

Potentiële beroepen

hoogleraar pedagogiek
onderwijsinspecteur
onderwijskundige
pedagogisch adviseur
pedagoog
schoolbegeleider
universitair (hoofd)docent pedagogiek
bron: UWV

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Sjanie Koolstra, Silvia Richter en Jacquy Bouwer (studieadviseurspedagogiek@fsw.leidenuniv.nl)

Studieadviseurs Pedagogische Wetenschappen

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite