Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De tweejarige topmaster Rechtswetenschappelijk onderzoek biedt jou de mogelijkheid om je specialisatie te combineren met een brede academische studie van hoog niveau.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeonderzoek, 120 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60606
numerus fixusnee
honoursnee

Deze onderzoeksmaster is een echte aanrader voor wie al zeker weet of overweegt te gaan promoveren. Maar ook voor studenten die een bredere kijk willen ontwikkelen op het recht vanuit meerdere perspectieven is de onderzoeksmaster interessant.

De onderzoeksmaster leert je kritisch na te denken over de functie van het recht. Je leert onderzoeksvragen te formuleren en leert hoe je deze moet beantwoorden. Deze vragen hebben vaak betrekking op een concreet rechtsgebied. In hoeverre is de strafrechter bijvoorbeeld vrij in het bepalen van de strafmaat? Welke knelpunten worden ervaren bij de toepassing van de bestuurlijke ophouding in de Gemeentewet? Hoe is de teruglevering van energie geregeld in het eigendomsrecht en in het publiekrecht? Dit soort vragen vergen vaak een overdenking van de functie van het recht, dwars door de specifieke domeinen (bijvoorbeeld civielrecht, strafrecht, bestuursrecht) en waarbij ook andere disciplines, zoals de filosofie, of empirische wetenschappen, een rol spelen.


Waarom aan de RUG?

awardKeuzegids topopleiding
2016
De master Rechtswetenschappelijk Onderzoek in Groningen is de enige algemene Nederlandstalige juridische onderzoeksmaster in Nederland. Per collegejaar 2024-2025 biedt de onderzoeksmaster ook een volledig Engelstalig track. De onderzoeksmaster bestaat uit vakken uit de reguliere masters (zogeheten 'domeinvakken') en specifieke onderzoeksvakken waarmee je leert onderzoek te doen.
De afgelopen 4 jaar heeft de masteropleiding het speciale kwaliteitszegel 'Topopleiding' toegekend gekregen door de Keuzegids Masters. Begin 2021 is onze master opnieuw geaccrediteerd. Een panel van onafhankelijke deskundigen gaf onze master een zeer goede beoordeling.

Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere en intensieve opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand. Het brede karakter van de opleiding zorgt ervoor dat je het fascinerend moet vinden om over uiteenlopende onderwerpen papers te schrijven, referaten te houden en te discussiëren. Dit maakt de onderzoeksmaster tot een zeer uitdagende opleiding.

We werken samen met de Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit. Van deze universiteiten kunnen studenten meedoen aan de selectieprocedure van onze onderzoeksmaster. Als ze worden toegelaten zullen zij het grootste deel van het eerste jaar van de master bij hun thuisuniversiteit volgen en het tweede jaar in Groningen.

Lees meer: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand.
Het brede karakter van de opleiding heeft in de praktijk tot gevolg dat je het fascinerend moet vinden om over uiteenlopende onderwerpen papers te schrijven, referaten te houden en te discussiëren. Dit maakt de onderzoeksmaster tot een uitdagende opleiding. Deze uitdagende omgeving wordt mede vormgegeven door jouw medestudenten. Omdat dit gelijkgestemden zijn, wordt een klimaat gecreëerd waarin studenten elkaar over en weer motiveren en steunen. Het intensieve karakter van deze specifieke masteropleiding komt uiteraard ook tot uiting in het student-assistentschap, waarin je samen met een begeleidende hoogleraar meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek.
Naast de vakken die je volgt binnen de onderzoeksmaster, volgt iedere student domeinvakken naar zijn of haar keuze. Het betreft, binnen twee jaar, zes vakken van één of meer van de reguliere masters.

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - https://ocasys.rug.nl/current

1e jaar Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand.
periode
1234
Fundamental Legal Concepts keuzevak
6 EC
Law as a Research Area keuzevak
6 EC
Domeinvakken
18 EC
Engelse Taal (Research Master)
4 EC
Juridische Oordeelsvorming
6 EC
Normering
6 EC
Comparative Legal Research keuzevak
6 EC
Introduction to Empirical Legal Research
6 EC
Empirical Legal Research Lab
6 EC
Seminaar Recht en Literatuur
6 EC
Wetenschapsleer
6 EC
2e jaar Kenmerkend aan de onderzoeksvakken is een multidisciplinaire en internationale benadering van het recht. Hieronder vallen de vier onderzoeksseminaars, waarvan de student de twee onderzoeksseminaars mag kiezen die het beste aansluiten bij zijn of haar interesses. Daarnaast nog het seminaar Recht en Literatuur, en het geheel wordt afgesloten met de scriptie, of 1 of 2 artikelen.
periode
1234
Domeinvakken
18 EC
Onderzoeksseminaar Geschilbeslechting keuzevak
6 EC
Publiekrechtelijke rechtsvergelijking keuzevak
6 EC
Schrijven van een recensie keuzevak
6 EC
Onderzoeksseminaar EU Regulatory Pr. Law keuzevak
6 EC
Rechtsvergelijking en rechtsculturen
6 EC
Interpretatie
6 EC
Onderzoeksseminaar Digital Society keuzevak
6 EC
Scriptie
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, seminar, stage, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster.
doelstelling
De doelstelling van de master Rechtswetenschappelijk Onderzoek is het opleiden van bekwame onderzoekers die aard en functie van het recht kunnen problematiseren en analyseren, en inzicht moeten hebben in de plaats en de rol van het recht in de maatschappelijke context.
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studielast
30 uren zelfstudie per week
studeren in het buitenland
Een deel van de domeinvakken kan ook in het buitenland gevolgd. Daarvoor dient van te voren goedkeuring te worden gevraagd bij de examencommissie.De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.
exchange programs
  • Uitwisseling met ruim 50 universiteiten wereldwijd - Europa
    Kijk voor meer informatie op: http://www.rug.nl/rechten/education/law-exchange-programme/

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2024

collegegeld nog niet bekend

Aanmelden kan door onderstaande documenten te sturen naar de Graduate School of Law (GGSL): ggsl@rug.nl
  • curriculum vitae;
  • een overzicht van alle tot dan toe behaalde studieresultaten, inclusief tentamens die niet zijn gehaald;
  • een motiveringsbrief om deze opleiding te doen, uitgaande van de eigen verwachtingen, interesses en ambities;
  • schriftelijke resultaten van eerder verricht onderzoek, zoals werkstukken, scripties, wetenschappelijke artikelen;
  • andere documenten die naar het oordeel van jou als aspirant-student kunnen bijdragen aan een goed beeld van de geschiktheid voor het volgen van deze opleiding.

De Toelatings- en selectiecommissie voor de Onderzoeksmaster zal, op basis van bovenstaande documenten de toelaatbaarheid tot de opleiding vaststellen. Na de aanmelding ontvangen alle sollicitanten een schriftelijke opdracht, waarin wordt gevraagd een korte beargumenteerde opinie te geven n.a.v. een stuk dat onlangs in de krant of in een tijdschrift is verschenen. Deze schriftelijke opdracht dient ter ondersteuning van de ingediende documenten die geschiktheid en talent voor de opleiding aantonen.

Meer informatie over de toelatingsprocedure tot de Onderzoeksmaster 'Rechtswetenschappelijk Onderzoek' vind je hier.
toelatingseisen

cijferlijst

resumee

toelatingsgesprek
Er is een selectieprocedure van toepassing op deze master. Een sollicitatiegesprek maakt hier onderdeel van uit. Zie de informatie onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'.

motivatiebrief
Aanmelden voor deze master kan door de volgende documenten te sturen naar de Graduate School of Law (GGSL) via ggsl@rug.nl: curriculum vitae, een overzicht van alle tot dan toe behaalde studieresultaten, inclusief tentamens die niet zijn gehaald, een motivatiebrief om deze opleiding te doen, uitgaande van de eigen verwachtingen, interesses en ambities, schriftelijke resultaten van eerder verricht onderzoek, zoals werkstukken, scripties, wetenschappelijke artikelen en andere documenten die naar het oordeel van jou als aspirant-student kunnen bijdragen aan een goed beeld van de geschiktheid voor het volgen van deze opleiding.

inbegrepen in collegegeld
examination

De stad

studievereniging

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis
Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
JFV
Juridische faculteitsvereniging

aan het woord: studenten en docenten

Anouk van der Schors
Student Anouk: In een kleine groep werken aan onderwijs op hoog niveau

Bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt onderwijs in kleine groepen gegeven. Je krijgt zowel onderzoeksvakken op een heel breed terrein als domeinvakken die je met andere masterstudenten volgt. Deze combinatie spreekt mij erg aan.Om kennis te maken met de praktijk schrijven we ter afsluiting van de onderzoeksvakken meestal een paper. Je bent (binnen bepaalde restricties) vrij om je onderzoek in te vullen zoals je dat zelf wilt: het kan bijvoorbeeld interessant zijn voor je onderzoek om interviews af te nemen...
De master geeft je de kans om in een kleine groep te werken, biedt onderwijs op hoog niveau en zorgt voor voldoende onderzoeksbegeleiding. Bovendien heb je veel keuzevrijheid. Dit geldt zowel bij het kiezen van vakken, als binnen het vak zelf. Zo volg ik zelf de specialisatie strafrecht en ben ik binnen de onderzoeksvakken (meestal) vrij om aan het paper een strafrechtelijke tintje te geven. Je hebt veel eigen inbreng.

De docenten zijn aardig, staan open voor inbreng vanuit de groep en bieden goede onderzoeksbegeleiding. Je mag altijd mailen of langskomen met een vraag.

Ik woon al mijn hele leven in Groningen, maar als je in de binnenstad woont en studeert, leer je de stad toch weer op een andere manier kennen. Groningen is een overzichtelijke, maar levendige stad.


lees verder ...
Daan de Vries
De docenten die betrokken zijn bij de Research master nodigen je uit om, anders dan in de bachelor het geval is, het geldende recht niet zomaar te 'slikken', maar daar ook iets van te vinden.

Ik heb gekozen voor de master Rechtswetenschappelijk onderzoek omdat ik in de bachelor veel plezier had met het schrijven en het doen van onderzoek bij de vakken juridische onderzoeksvaardigheden (JOV) en de Studentenrechtbank. Ook de ervaring die ik als werkgroepdocent Romeins recht in de bachelor heb kunnen opdoen heeft mij doen inzien dat de academische wereld er een was, waar ik mij in thuis voelde.

De master rechtswetenschappelijk onderzoek is geen master die zich richt op de juridische praktijk...
Wel worden er bij bijvoorbeeld de vakken Geschilbeslechting en Normering gastdocenten uitgenodigd die met veel enthousiasme vertellen over het onderzoek dat zij doen. Zo krijg je wel een inkijk in de juridische onderzoekspraktijk.

Ik raad het iedere student die interesse heeft in de structuren van het recht en de ideëen achter het recht, die niet bang is om veel te lezen en niet schuw is om kritische vragen te stellen van harte aan om deze opleiding te volgen.

De vakken waarvan ik het meest heb genoten, waren de meer filosofische vakken zoals wetenschapsleer en juridische oordeelsvorming, waarin tijdloze vragen als ‘is rechtswetenschappelijk onderzoek wel zo wetenschappelijk?’ en ‘doet de rechter aan rechtsvinding of rechtsvorming?’ behandeld worden. Ook het vak recht en literatuur was een waar hoogtepunt. Het gezamenlijk bespreken van verschillende literaire prachtwerken gaf bijzondere inzichten over de kunst van het aantrekkelijk schrijven. Tot slot noem ik nog het vak rechtsvergelijking en rechtsculturen, waarin het rechtswetenschappelijk onderzoek uit zijn bekrompen nationalistische hokje getild wordt, en de student geconfronteerd wordt met andere rechtsstelsels en rechtsculturen.Een minder aspect van de research master vind ik de vakken die gaan over empirisch onderzoek. Voor de jurist die van de bachelor gewend is het te kunnen redden met zijn wetboeken en de voorgeschreven literatuur, is empirisch onderzoek bevreemdend. Wel moet ik toegeven dat enige kennis aangaande de empirie voor de tegenwoordige rechtswetenschappelijk onderzoeker onmisbaar is.
De docenten die betrokken zijn bij de Research master nodigen je uit om, anders dan in de bachelor het geval is, het geldende recht niet zomaar te ‘slikken’, maar daar ook iets van te vinden. De vraag verschuift vaak van het ‘wat’ naar het ‘waarom’. Deze verfrissende blik maakt deze master werkelijk universiteitswaardig. De docenten dragen hier aan bij door open te staan voor ideëen van de student, ook als deze niet precies passen binnen het verhaal van de voorgeschreven literatuur.


lees verder ...
studenten
Je moet nieuwsgierig zijn, niet alles voor lief nemen en kritisch zijn!

Docenten en studenten aan het woord over de masteropleiding Rechtswetenschappelijk Onderzoek.
Gohar Karapetian
afgestudeerd in 2015 werkzaam als promovenda bij vakgroep staats- en bestuursrecht
Alumnus Gohar Karapetian: interdisciplinaire benadering van vraagstukken

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd geweest in systemen. Hoe werken ze en hoe houden ze zichzelf in stand? Het recht is ook een systeem. De regels kunnen alleen functioneren in verhouding tot elkaar.Bij de tweejarige master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt veel aandacht besteed aan rechtstheoretische, rechtsfilosofische en methodologische vakken...
Dit gaat over de toepassing van het Europees burgerschap in de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het schrijven van een dissertatie zie ik in zekere zin als een vervolgtraject op de master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Waar je als student enkele weken de tijd krijgt om een onderwerp uit te werken in een paper van ongeveer tien pagina’s, krijgt de promovendus doorgaans vier jaar de tijd om iets tot op de bodem uit te zoeken en te vatten in een boek.
De interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken, waarop de nadruk ligt bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek, heb ik bij het maken van mijn keuze aantrekkelijk gevonden. Daarnaast vond ik het plezierig dat je betrekkelijk veel vrijheid en ruimte krijgt bij het invullen van de vakken.
Als je het interessant vindt om vanuit verschillende perspectieven bepaalde aspecten van het recht te bestuderen en daarnaast de mogelijkheid wilt hebben je te specialiseren in één of meer rechtsgebieden, beveel ik deze master zeer aan.Gohar Karapetian is alumnus Rechtswetenschappelijk onderzoek


lees verder ...
Maria Westra
afgestudeerd in 2021 werkzaam als Docent Strafrecht bij Rijksuniversiteit Groningen
Dit is een prachtige keuze als je geïnteresseerd bent in onderzoek, maar ook als je in het algemeen op zoek bent naar meer diepgang. .

Tijdens mijn bachelor Nederlands Recht spraken de vaardighedenvakken (JOV 1, JOV 2 en deStudentenrechtbank) mij erg aan. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in onderzoek doen en was opzoek naar een uitdagende master waarin ik mijzelf verder kon ontwikkelen. De masterRechtswetenschappelijk Onderzoek paste daar goed bij.

Ik zou studiekiezers zeker aanraden om te kiezen voor de master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Dit is een prachtige keuze als je geïnteresseerd bent in onderzoek, maar ook als je in het algemeen op zoek bent naar meer diepgang...
Overkoepelende vakken worden door iedereen benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Waar jij het afsluitende essay voor bijvoorbeeld het vak normering vanuit een strafrechtelijk perspectief schrijft, schrijft een ander het essay vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief. Door deze opzet van de master, kom je in aanraking met andere delen van het recht terwijl je tegelijkertijd jezelf kan specialiseren in hetgeen jouw interesse wekt. Dat is uniek!De eerste colleges die ik gaf waren voor het vak Juridische Onderzoeksvaardigheden 2. Mijn opgedane onderzoeksvaardigheden kon ik gelijk toepassen in de praktijk en doorgeven aan tweedejaars bachelor studenten. Momenteel geef ik nog steeds (onder andere) de vakken Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 en 2. Daarnaast begeleid ik eindscripties van de masteropleiding Nederlands Recht. Voor deze werkzaamheden gebruik ik nog steeds alle vaardigheden die ik tijdens de master heb geleerd.Onderzoeksvaardigheden zijn mijns inziens overigens niet alleen van belang voor het doen van onderzoek of het geven van onderzoeksvakken. Bijvoorbeeld kritisch nadenken, weten hoe je informatie moet opzoeken en goed schrijven zijn vaardigheden die in elke juridische baan ontzettend veel waard zijn.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 RUG
Rechtswetenschappelijk Onderzoek
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/2 Erasmus
Rechtswetenschappelijk onderzoek
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Misschien denk je bij de naam Rechtswetenschappelijk onderzoek meteen aan promoveren, een baan als onderzoeker bij het bedrijfsleven of instellingen zoals de Raad van State en de Hoge Raad (Wetenschappelijk Bureau). Ongeveer de helft van onze afgestudeerden vindt inderdaad een baan aan een universiteit. Echter, de andere helft van onze afgestudeerden vindt een functie in o.a. de advocatuur, bij de overheid of in de rechtspraak.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De inhoud en de vorm van het onderwijs, en natuurlijk ook het feit dat je voldoet aan de vereisten voor civiel effect, maken je aantrekkelijk voor élke werkgever. Het feit dat de toelating tot deze master op selectie berust, zorgt ervoor dat werkgevers deze opleiding zien als kweekvijver voor talent. De opleiding biedt een prima voorbereiding op een wetenschappelijke carrière. Mocht je willen onderzoeken of een wetenschappelijke carrier bij jou past, dan is deze master zeker iets voor jou!

Potentiële beroepen

onderzoeker bij bijvoorbeeld een onderzoeksinstituut
overheidsjurist/beleidsmedewerker
promovendus
togaberoepen
wetgevingsjurist
bron: StudieData

Contact

Prof. Dr. Pauline Westerman

hoogleraar rechtsfilosofie en directeur Groningen Graduate School of Law

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite