Staats- en bestuursrecht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe ver gaat de bevoegdheid van de overheid? Wat zijn de rechten van burgers? Hoe verhoudt het bedrijfsleven zich tot ons openbaar bestuur? In deze master analyseer je vragen als deze.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Deze master biedt verdiepend inzicht in de wijze waarop het openbaar bestuur omgaat met belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Overheid en samenleving zoeken voortdurend naar oplossingen voor actuele dilemma’s op erg uiteenlopende terreinen. In het socialezekerheidsrecht bijvoorbeeld is de balans tussen overheid, burger en uitvoerende partijen sterk aan het veranderen, niet alleen richting meer ‘maatwerk’ maar ook richting meer controle. Maar kunnen lokale overheden de beloften van de wetgever wel waarmaken? In hoeverre zet de grote aandacht voor controle de rechtsstaat onder druk?

Minstens zo actueel is de discussie over de Brexit. Die leidt tot allerlei staatsrechtelijke vragen waar we veel van kunnen leren. Tijdens deze master krijg je in verschillende vakken te maken met rechtsvergelijkende vraagstukken waarna je nooit meer met dezelfde ogen naar het Nederlandse staats- en bestuursrecht kijkt.

Binnen de master kun je zelf de accenten leggen. Je kunt onder andere kiezen tussen socialezekerheidsrecht en vreemdelingenrecht. Hiernaast is het mogelijk om extra keuzevakken te volgen, zoals Bouwrecht, Parlementaire geschiedenis en Koninkrijksrecht.

Waarom aan de RUG?

De masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht in Groningen wordt geïnspireerd door het aan de faculteit verrichte, bijzonder sterke, bestuurskundige en juridisch-empirische onderzoek. Hiermee wordt in het bijzonder de verbinding tussen theorie en praktijk gelegd. Zo is het recente onderzoeksrapport Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein zeer relevant voor het onderwijs.
Veel betrokken docenten vervullen een (prominente) functie in de praktijk waardoor praktijkvoorbeelden en actuele casuïstiek standaard verweven zijn. Voorbeelden zijn functies binnen de Eerste Kamer, de advocatuur en de rechterlijke macht.
Zowel de hoor- als werkcolleges zijn zeer kleinschalig (maximaal 50 studenten) en er is (zeer) veel ruimte voor contact tussen studenten en docenten. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vernieuwende en interactieve onderwijsvormen. (Onderzoeks-)stages horen zeker tot de mogelijkheden, net als wetgevings-- en pleitwedstrijden.

Tot slot biedt deze opleiding als enige het vak Koninkrijksrecht aan, dat verdiepend inzicht biedt in de relatie tussen het Europese en de niet-Europese delen van het Koninkrijk

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
De master Staats- en Bestuursrecht is een éénjarige master en is een van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Naast een aantal verplichte vakken kun je zelf, door middel van een keuzevak, een accent leggen.
periode
1234
Learning Communities keuzevak
Parlementaire Gesch. en Politiek Staatsr keuzevak
6 EC
Seminaar Nederlands Recht
6 EC
Omgevingsrecht keuzevak
6 EC
Recht Decentrale Overheden
6 EC
Overheid en Privaatrecht
6 EC
Sociale Zekerheidsrecht keuzevak
6 EC
Masterscriptie afstuderen
12 EC
Recht in Praktijk
Publiekrecht en duurzaamheid keuzevak
6 EC
Staats- en Bestuursrecht: Rechtsvergelijking keuzevak
6 EC
Koningkrijksrecht keuzevak
6 EC
Staats- en Bestuursr. in Eur. Perspect.
6 EC
Toezicht en Rechtshandhaving keuzevak
6 EC
Vreemdelingenrecht keuzevak
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, seminar, werkcollege, zelfstudie
onderwijsvormen
In de master Staats- en bestuursrecht is (zeer) veel ruimte voor contact tussen studenten en docenten. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vernieuwende en interactieve onderwijsvormen, waardoor hoorcolleges meestal geen 'klassieke hoorcolleges' zijn. Bij verschillende vakken is veel ruimte voor vragen, discussie en laagdrempelig contact tussen studenten en docenten. Bij voorkeur treden de docenten met de studenten in gesprek en wordt de discussie tussen studenten onderling gestimuleerd. (Ond
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studielast
In de master wordt van studenten verwacht dat zij in staat zijn kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken. Van studenten wordt zowel een actieve houding tijdens voorgeschreven hoorcolleges en werkcolleges als een grote mate van zelfstudie verlangd.
honours-/excellence program Honours programma voor masterstudenten

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 september 2023
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

458 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Frederik van der Marck
Frederik van der Marck is dé vereniging voor staats- en bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Groningen.
De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste studenten met een gedeelde interesse tot een platform waar studenten, docenten, werkgevers en andere geïnteresseerden met elkaar in contact kunnen komen. Onze doelstelling is om studenten en andere belangstellenden bij de staats- en bestuursrechtelijke praktijk te betrekken. Dit doel proberen we te bereiken door het organiseren van activiteiten zoals kantoorbezoeken, lezingen en excursies.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Carola Bootsman
afgestudeerd in 2010 werkzaam als Jurist bij Waterschap Noorderzijlvest
Alumnus Carola Bootsman-Meinders: Middenin het spanningsveld tussen overheid, burger en bedrijfsleven

Waarom Staats- en bestuursrecht? Omdat ik het spanningsveld tussen de verschillende belangen van de overheid, de burger en het bedrijfsleven boeiend vond en nog steeds vind.Na mijn studie heb ik een halfjaar stage gelopen bij een gemeente om het juridische vak in de praktijk te kunnen ervaren. Een aanrader! Daarna ben ik een klein jaar als jurist werkzaam geweest op de afdeling milieuvergunningen bij de provincie Drenthe...
Hierbij kun je denken aan bepaalde kennis over de literatuur, (onderzoeks)vaardigheden en relevante jurisprudentie. Door de opleiding kan ik vrij snel de hoofd- en bijzaak van elkaar scheiden.
Het staats- en bestuursrecht is een zeer divers vakgebied.De overheid is veelal bezig met grote en interessante projecten, die vaak ruimtelijk ingrijpend zijn en invloed hebben op de directe leefomgeving van mensen. Als jurist zit je daar midden in. Het is een uitdaging om dan de belangen van alle betrokken partijen(overheid,burger,bedrijfsleven) zo goed mogelijk met elkaar te verenigen.


lees verder ...
Lester von Meijenfeldt
bij Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Alumnus Lester von Meijenfeldt: Werk dat relevant is voor je cliënt én voor de samenleving

Ik heb destijds gekozen voor de specialisatie staats- en bestuursrecht, omdat ik word getrokken door het publieke belang en de relatie tussen overheid en burger. Welke bescherming moet de overheid zijn burgers bieden? En op welke wijze heeft de burger invloed op de wijze waarop wij onze samenleving inrichten?Direct na mijn afstuderen kon ik een traineeship volgen aan de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen in Den Haag. Na mijn afstuderen aan de academie kreeg ik een vaste aanstelling bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving...
Daarbij gaat het enerzijds om de manier van denken die je leert en anderzijds om de specifieke vakkennis.Staats- en bestuursrecht is interessant omdat het altijd om meer dan twee tegengestelde belangen gaat. Elk vraagstuk raakt niet alleen het belang van de individuele burger en de overheid, maar ook het belang van de rest van de samenleving.Ik raad de specialisatie aan wanneer je affiniteit hebt met de publieke zaak, bezig wilt zijn met maatschappelijke problemen en het leuk vindt om werkzaam te zijn in een politiek-bestuurlijke context. Als je het van belang vindt om werk te doen dat relevant is voor meer dan alleen je cliënt, maar ook voor de samenleving.


lees verder ...
Nils Nijdam
werkzaam als senior beldeidsadviseur bij gemeente Den Haag
Alumnus Nils Nijdam:Ik werk dicht tegen het politiek bestuur van de stad aan

Na m'n studie wilde ik graag in de publieke sector aan de slag, dus ik solliciteerde bij de gemeente Den Haag. Ik ben daar in 2008 begonnen en werk daar nog steeds, inmiddels in mijn vierde functie.Als senior beleidsadviseur vervul ik geen juridische functie. De vaardigheden vanuit mijn opleiding komen echter elke dag van pas. Daarbij moet je denken aan het analytisch kunnen denken en het snel kunnen verwerken van grote hoeveelheden informatie. Ook werk ik dicht tegen het politiek bestuur van onze stad aan...
Een overdracht van taken op het gebied van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet naar gemeenten toe. Een voor gemeenten bijzonder grote operatie die vanuit onder andere staatsrechtelijk en bestuurskundig oogpunt erg interessant is.
Als je belangstelling hebt voor wat er in de wereld om je heen gebeurt, wilt weten hoe dat is geregeld én ook nog politieke belangstelling hebt, kies dan voor de specialisatie Staats- en bestuursrecht. Bijkomend voordeel is dat het een kleinere richting is binnen de master Nederlands Recht. Je krijgt goed kleinschalig onderwijs van bijzonder gedreven docenten.
Ik heb er zelf voor gekozen om naast deze specialisatie ook nog de master Juridische Bestuurskunde te doen. Deze combinatie is mij uitstekend bevallen.
Nils Nijdam,Senior beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheidsprojecten


lees verder ...
Stijn Visch
Alumnus Stijn Visch: “Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant”

Aan de opleiding Rechtsgeleerdheid ben ik niet begonnen met het idee dat ik een paar jaar later advocaat zou zijn. Mijn interesse lag destijds, en ligt nog steeds, op maatschappelijk gebied en bovendien vond ik het interessant om dingen uit te zoeken en daarover te schrijven.Tijdens mijn bachelor kwam ik steeds meer in aanraking met de advocatuur, onder meer door mijn bestuursjaar bij de JFV, de Juridische Faculteitsvereniging...
Ik kon gelijk aan de slag bij AKD, het kantoor waar ik nu nog werk.In de praktijk heb ik veel aan mijn studie, ook al gaat het studeren onverminderd door wanneer je kiest voor een advocatuurlijke loopbaan. De beroepsopleiding voorziet in een major Bestuursrecht, waarbij de eerder opgedane kennis goed van pas komt en steeds weer blijft verbeteren. De Advocatenwet en de regelgeving die daarop is gebaseerd schrijven bovendien voor dat een advocaat zijn kennis en kunde altijd moet blijven bijhouden, waardoor je eigenlijk nooit bent uitgeleerd.Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant, waarbij het mes in de praktijk bij AKD aan twee kanten snijdt. Enerzijds verlangt de overheid expertise van haar advocaat om bepaald beleid tot stand te brengen of te verdedigen. Anderzijds verdedigt een advocaat de belangen van bedrijven tegen bepaald overheidsingrijpen. Door in een praktijk te werken waarbij je beide soorten partijen in verschillende kwesties kan bijstaan, ben je steeds vanuit een andere invalshoek met je vakgebied bezig.


lees verder ...
Mentko Nap
Docent Mentko Nap: Het staats- en bestuursrecht zijn sterk verbonden met het algemeen belang

Mijn baan bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft twee hoofdelementen: onderwijs en onderzoek. Aan studenten uit het eerste, tweede en laatste studiejaar geef ik hoorcolleges en werkcolleges. Daarnaast begeleid ik scripties. Het onderzoekselement leidt tot schrijven: artikelen voor bijvoorbeeld een weblog, een tijdschrift of een onderzoeksrapport.Het staatsrecht en het bestuursrecht hebben beide een uitgesproken maatschappelijk profiel. De rechtsgebieden zijn sterk verbonden met het algemeen belang en bieden houvast aan pogingen dat algemeen belang te dienen...
Die zogenoemde decentrale overheden zijn een belangrijke toekomstige werkgever voor veel juridische studenten. Daarnaast onderscheidt de Groningse opleiding zich door het ruime aanbod van vakken waarin de minder voor de hand liggende rechtsvragen en rechtsgebieden aan de orde komen.Je wordt in deze opleiding uitgedaagd om zowel heel praktische problemen aan te pakken als ook om na te denken over complexe en fundamentele vragen over de verhouding tussen burger en overheid of de gelding van het recht.Veel juristen gaan aan het werk bij gemeenten, provincies of het rijk. De specialisatie Staats- en bestuursrecht biedt een prima voorbereiding op die werkkringen. Ook als je belangstelling hebt voor het openbaar bestuur of politieke processen, zal je veel plezier beleven aan deze opleiding.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
16/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.93.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 139 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De opleiding geeft studenten niet alleen toegang tot de toga-beroepen, maar ook tot verschillende traineeships als die voor Wetgevingsjurist en Overheidsjurist.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Deze specialisatie geeft niet alleen toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur, maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij de overheid. Studenten kunnen bij zelfstandige bestuursorganen als beleidsmedewerker aan de slag, als wetgevingsjurist bij een ministerie, als beleidsmedewerker bij een provincie of gemeente, maar ook bij bedrijven of maatschappelijke instellingen op terreinen van zorg, onderwijs, cultuur e.d.

Vaak minder bekend is dat de meeste advocatenkantoren speciale bestuursrechtsecties hebben, bijvoorbeeld op het terrein van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht, maar ook voor het vreemdelingenrecht en het sociale zekerheidsrecht.

Verder hebben alle arrondissementsrechtbanken speciale bestuursrechtafdelingen en de daar actieve bestuursrechters worden ondersteund door in het bestuursrecht gespecialiseerde gerechtssecretarissen. Daarnaast zijn er bij de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven verschillende carrièremogelijkheden.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite