Juridische Bestuurskunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij uitgebreide kennis van de manier waarop het openbaar bestuur functioneert? Wil jij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven waar de overheid mee wordt geconfronteerd?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66461
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De master Juridische Bestuurskunde heeft tot doel om jou vertrouwd te maken met de complexiteit van de publieke sector. De verschillende maatschappelijke opgaven waarvoor de overheid zich gesteld ziet, hangen in toenemende mate met elkaar samen. Bovendien zijn veel partijen betrokken bij de aanpak daarvan. Denk aan opgaven binnen de jeugdzorg, het veiligheidsbeleid of bij de impact van de economische ontwikkelingen op een (natuur)gebied. Door deze complexiteit raakt de verantwoordelijkheid voor beleid steeds meer gespreid.

De opleiding is een combinatie van (interactief) onderwijs en door jou uitgevoerd onderzoek, op zowel publiekrechtelijk als bestuurskundig terrein. Dat geeft je niet alleen een goed begrip van bestuurlijke en beleidsmatige processen, maar zorgt er ook voor dat je vaardigheden ontwikkelt om beleidsvraagstukken te analyseren en er over te adviseren.

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische functies te verrichten. De bestuurskundige vorming geeft je de intellectuele bagage om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies.

Je kunt in september en februari met deze master starten. Je kunt deze master ook in deeltijd volgen.

Wil je meer weten? Kijk dan ook op onze weblog.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de RUG?

Juridische Bestuurskunde is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige.
Met een multidisciplinaire invalshoek waarin naast het recht ook organisatietheorie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen zijn afgestudeerde juristen van de opleiding Juridische Bestuurskunde erg gewild bij werkgevers, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Het onderwijs is kleinschalig en interactief opgezet, waardoor ruimte is voor discussie en feedback.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Om jou vertrouwd te maken met de vraagstukken binnen de collectieve sector en je vaardigheden te laten ontwikkelen gericht op de aanpak daarvan, biedt deze master een mix van juridische en multidisciplinaire vakken.
periode
1234
Beleidswetenschap
6 EC
Seminaar Beleidsanalyse
6 EC
Omgevingsrecht keuzevak
6 EC
Recht Decentrale Overheden keuzevak
6 EC
Social security law keuzevak
6 EC
Overheid en Privaatrecht
6 EC
Politicologie keuzevak
6 EC
Sociale zekerheidsrecht keuzevak
6 EC
Modern Publiek Management
6 EC
Scriptie afstuderen
18 EC
Publiekrecht en duurzaamheid keuzevak
6 EC
Toezicht en rechtshandhaving
6 EC
European Sustainability Law keuzevak
6 EC
Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief keuzevak
6 EC
Vreemdelingenrecht keuzevak
6 EC

specialisaties

specialisatie Openbaar Bestuur

De specialisatie Openbaar Bestuur wordt gebruikt om de kennis over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur te verdiepen.

Hier staan onderwerpen centraal, zoals de decentralisatie van de jeugdzorg, de wijze waarop overheden trachten vorm te geven aan de participatiesamenleving en de gevolgen van fragmentatie en differentiatie in de politiek voor de bestuurskracht van overheden.

specialisatie Sociale Zekerheid

Bij de specialisatie Sociale Zekerheid staat het sociaal domein centraal.

Je kunt hierbij denken aan de toegang tot de Nederlandse samenleving en de sociale rechten die daarbij horen. Maar ook de fundamenten van de verzorgingsstaat, waarbij het gaat om de bescherming van kwetsbare burgers, maar ook het stimuleren van participatie en de keuzes voor het opleggen van verplichtingen in ruil voor bescherming.

specialisatie Omgevingsrecht

Bij de specialisatie Omgevingsrecht verdiep je je in het milieurecht, de bouwregelgeving en de ruimtelijke ordening.

Actuele thema's zijn bijvoorbeeld de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de komst van de omgevingsdiensten om de handhaving van het omgevingsrecht te verbeteren en de Omgevingswet die eisen stelt aan participatie van burgers bij de totstandkoming van concrete overheidsbesluiten. Hier komt ook komt de spanning tussen duurzaamheid en economische ontwikkelingen aan de orde.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
45% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, seminar, stage, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Het onderwijs aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid wordt op uiteenlopende manieren gegeven. Grotere juridische vakken hebben naast hoorcolleges ook werkcolleges, waar casusposities worden behandeld en bediscussieerd. De bestuurskundevakken worden over het algemeen gevolgd door groepen variërend tussen tien en maximaal vijftig studenten, waardoor er veel ruimte is voor interactie.
doelstelling
De master Juridische bestuurskunde leidt studenten op tot adviseur, onderzoeker, manager of bestuurder bij zowel overheidsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen als marktpartijen (denk daarbij bijvoorbeeld aan advisering).
De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische taken in de publieke sector te verrichten, terwijl je ook de intellectuele bagage hebt om door te groeien naar beleidsadviserende en leidinggevende functies. De ervaring heeft uitgewezen dat er in de bestuurlijke praktijk veel behoefte is aan deze combinatie van kwalificaties.

docenten
Door de kleine groepen is er betrekkelijk intensief contact tussen docent en student met veel ruimte voor interactie en voor een begeleiding op maat. Dat is zeker het geval bij het Seminaar Beleidsanalyse en, uiteraard, tijdens het schrijven van je scriptie.
studiebegeleiding
Kenmerkend voor de opleiding Juridische Bestuurskunde zijn de korte lijnen tussen de studenten en de docenten, wat zorgt voor een persoonlijke aanpak. Mocht je daarnaast vragen hebben over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je terecht bij een van onze studieadviseurs.
studeren in het buitenland
De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.
exchange programs
  • Uitwisseling met ruim 50 universiteiten wereldwijd - Europa
    Kijk voor meer informatie op: https://www.rug.nl/rechten/education/law-exchange-programme/
honours-/excellence program Honours programma voor masterstudenten

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

24 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Dorknoper
J.B.S.V. Dorknoper is de studievereniging voor studenten Juridische Bestuurskunde van de RUG.
Dorknoper organiseert gedurende het hele jaar verschillende soorten activiteiten, zoals het jaarlijks congres.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Dieuwertje Stolwijk
Het is de combinatie tussen de juridische en de politiek-bestuurlijke vakken die de studie bij uitstek geschikt maken als voorbereiding op het werken in de advocatuur.

Na mijn afstuderen ben ik begonnen als advocaat-stagiaire, bij de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht van een groot advocatenkantoor. Het leek me de plek waar ik me kon bezighouden met het oplossen van complexe juridische vraagstukken die zich voordoen in de politiek-bestuurlijke omgeving van een overheid.

Dat sprak mij aan en sloot bovendien perfect aan bij mijn juridisch-bestuurskundige achtergrond. Inmiddels ben ik alweer vijf jaar advocaat en werk ik met name voor overheidswerkgevers (denk aan ministeries, provincies, gemeenten en zbo’s)...
Voor een vraagstuk zijn vaak meerdere juridische oplossingen denkbaar, maar welke oplossing kan ook op maatschappelijk draagvlak rekenen? Het is immers niet ondenkbaar dat een minister zich uiteindelijk zal moeten verantwoorden in de Tweede Kamer. Die aspecten maken het werken op dit kantoor extra uitdagend. Het plezier dat ik uit mijn werk haal is een bevestiging van de keuze die ik alweer tien jaar geleden maakte voor de studie Juridische Bestuurskunde (met civiel effect).


lees verder ...
Mark Hollander
Alumnus Mark Hollander: 'Breed opgeleid zonder verdieping te missen'

Tijdens mijn propedeusejaar kwam ik in aanraking met de richting Juridische Bestuurskunde. Voor mij kwam daar alles bij elkaar. Wat ik miste bij de juridische vakken werd aangevuld met het curriculum van de specialisatie, terwijl ik toch de juridische basis kon behouden. Ik voelde me meteen thuis bij de vakken, docenten en medestudenten. Zeker omdat ik voor ogen had het openbaar bestuur in te gaan. Na de bachelor vond ik de gewenste verdieping in de master Juridische Bestuurskunde.

Tijdens mij studie heb ik stage gelopen bij een bestuurskundig en juridisch onderzoeksbureau...
Aansluitend heb ik het Rijkstraineeship gevolgd. Door dit programma doe je in anderhalf jaar ervaring op verschillende werkplekken op. Ik werk nu als beleidsmedewerker bij de directie hoger onderwijs en studiefinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik maak beleid, ontwerp wetgeving en ondersteun de minister bij debatten in de Tweede Kamer over onder andere het lerarentekort en de inrichting van het bestuur van universiteiten.Ik heb in de praktijk de bevestiging gevonden dat ik de juiste studie heb gevolgd. Juridische Bestuurskunde leidt breed op zonder verdieping te missen. Door de studie leer je vanuit verschillende invalshoeken beleid, politiek en wetten begrijpen. Collega’s waarderen de veelzijdigheid. Ik spreek de taal van wetgevingsjuristen, maar door mijn studie heb ook de nodige politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Ik kan met recht zeggen dat alle aspecten van de opleiding in de praktijk toepasbaar zijn.


lees verder ...
Heinrich Winter
Docent Heinrich Winter: 'Een unieke opleiding'

Sinds 1986 werk ik bij de RUG en ik kan er nog steeds niet genoeg van krijgen. Mijn werk bestaat uit de klassieke onderverdeling: onderwijs, onderzoek en bestuur. Onderwijs voer ik uit in de bachelor Juridische Bestuurskunde en master Recht en Bestuur, zowel in Groningen als in Leeuwarden waar we in september 2018 zijn gestart met de master (afstudeerrichting) Governance and Law in Digital Society.Naast mijn functie bij de RUG ben ik tevens oprichter/directeur van Pro Facto: een bestuurskundig en juridisch onderzoeks- en adviesbureau dat werkt voor de publieke sector...
Hoe moeten organisaties zijn ingericht om doeltreffend te kunnen zijn? Welke instrumenten werken onder welke condities? Het publieke domein is belangrijk om mee bezig te zijn omdat het gaat om de behartiging van publieke belangen, de duurzame inrichting van de samenleving en de vormgeving van de democratische rechtsstaat.De opleiding Juridische Bestuurskunde in Groningen is uniek. Nergens in Nederland is er een opleiding Bestuurskunde aan een juridische faculteit, terwijl wij juist belang hechten aan het functioneren van het openbaar bestuur en het publieke domein, mede bezien vanuit het recht. Dat maakt de opleiding niet alleen uniek, maar ook de afgestudeerden zeer gewild op de arbeidsmarkt, waar de combinatie van juridische en sociaalwetenschappelijke analyses steeds meer wordt gezocht.Je moet als student voor Juridische Bestuurskunde kiezen als je hart ligt bij het leveren van een bijdrage aan het bereiken van publieke belangen. Zoals bijvoorbeeld een duurzaam energiebeleid, zorg voor de openbare orde en de veiligheid, goed openbaar vervoer of een adequaat stelsel van sociale zekerheid. En als je geïnteresseerd bent in digitalisering van onze samenleving en de zorg voor privacy, maar ook als de ordening en besturing van die digitale samenleving je bezig houdt ben je natuurlijk zeer welkom bij onze master in Leeuwarden.Het mooie van mijn functie al docent is om jonge mensen informatie aan te reiken, maar nog veel gaver is het om te zien dat ze er ook iets mee kunnen doen, anders dan die kennis te reproduceren op een tentamen. In ons kleinschalige onderwijs leggen we de nadruk op het verwerken van de kennis en het ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 RUG
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/3 RUG
Governance and Law in Digital Society
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/3 RUG
Recht en Bestuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.24.2
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.73.7
studiebegeleiding4.14.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Juridische Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 17 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden hebben weinig moeite met het vinden van een baan. Het gaat om functies bij zowel de overheid als bij maatschappelijke ondernemingen (zoals woningcorporaties en ziekenhuizen) en in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld in de adviessector). Onze afgestudeerden hebben één ding gemeen: ze doen werk dat relevant is voor onze samenleving.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische taken in de publieke sector te verrichten, terwijl je ook de intellectuele bagage hebt om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies. De ervaring heeft uitgewezen dat er in de bestuurlijke praktijk veel behoefte is aan deze combinatie van kwalificaties.

Afgestudeerden komen in verschillende soorten functies terecht:

  • Onderzoek: bij de overheid, een private partij of de universiteit. Een voorbeeld is onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor de gemeentelijke organisatie.
  • Beleidsadvisering: binnen de overheid (als beleidsmedewerker) of erbuiten (in de consultancy), waarbij bijvoorbeeld bekeken wordt hoe een sociaal wijkteam georganiseerd kan worden.
  • (Bestuursrecht)jurist: denk aan een functie als jurist op de juridische afdeling of een afdeling bestuursondersteuning bij een gemeente of ministerie, waarbij je besluiten opstelt of bezwaren behandelt.
  • Beleidsbepaling: verschillende studenten kiezen voor een loopbaan als bestuurder of politicus en vervullen functies als gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester of minister.


Potentiële beroepen

beleidsmedewerker of -adviseur
bestuurder
bestuursjurist
manager van een ambtelijke organisatie
bron: StudieData

Contact

Studieadviseurs Faculteit Rechtsgeleerdheid
Barbara Brink

opleidingscoördinator

E: b.brink@rug.nl
T: 050 363 5675
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite