Religiewetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe ontstaan religies? Welk effect hebben ze op mensen en samenlevingen? Welke rol speelt religie in verschillende culturen en conflicten? Is religie zelf een cultureel verschijnsel?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
deels Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50902
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

In veel nationale en internationale sociaalmaatschappelijke thema’s is religie een belangrijke factor. Soms is dat heel zichtbaar, bijvoorbeeld bij religieuze radicalisering. Soms is dat veel minder zichtbaar en zijn we ons nauwelijks bewust van de invloed die religie heeft in maatschappelijke verschijnselen. Bijvoorbeeld bij seksuele gezondheid of klimaatverandering. Religie speelt continu, bewust en onbewust, een belangrijke rol in hoe we met elkaar samenleven.

Binnen de studie Religiewetenschappen bestuderen we hoe mensen met elkaar samenleven en welke prominente rol religie daarin heeft. We bestuderen het gedrag, denken, leren en samenleven van mensen en de wijze waarop religie daar invloed op heeft. In deze zeer actuele maatschappelijke studie kijken we niet naar in hoeverre religies 'waar' zijn, maar juist hoe religies het leven van mensen beïnvloedt en wat mensen er mee doen. Binnen deze studie maak je onder meer kennis met de vijf wereldgodsdiensten en leer je vanuit die kennis hoe culturen en religies in elkaar zitten en hoe zij elkaar en de maatschappij beïnvloeden. De samenhang tussen religie, cultuur en samenleving staat centraal.

Waarom aan de RUG?

 • topopleiding, regelmatig beste religiewetenschappen opleiding in Nederland volgens Keuzegids Universiteiten;
 • mogelijkheid om opleiding volledig in het Engels te doen;
 • internationale staf en international classroom;
 • kleinschalig onderwijs en persoonlijke begeleiding;
 • aansluiting bij de actualiteit;
 • unieke combinatie van antropologie, sociologie, psychologie, (kunst-) geschiedenis, politicologie, ethiek en filosofie
 • mogelijkheid om mee te werken aan onderzoek van docenten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe colleges zijn in het Engels. Je mag kiezen of je de tentamens, schrijfopdrachten en presentaties in het Nederlands of in het Engels doet. Mocht je de opleiding helemaal in het Engels willen doen, dan krijg je hier extra ondersteuning voor.
1e jaar In het eerste jaar volg je een gevarieerd programma dat een brede inleiding biedt op de studie. Je bestudeert de grote wereldgodsdiensten (boeddhisme, hindoeïsme, islam, christendom, jodendom). Je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van deze religies en naar de hedendaagse verschijningsvormen. Je maakt kennis met de verschillende invalshoeken – zoals psychologie, sociologie, antropologie en filosofie – van waar uit je religie kunt bestuderen.
periode
1234
Concepten en Methoden 1
7.5 EC
Jodendom
7.5 EC
Antropologie van Religie
7.5 EC
Hindoeïsme en Boeddhisme
7.5 EC
Psychologie en Sociologie van Religie
7.5 EC
Christendom
7.5 EC
Islam
7.5 EC
Religie en Filosofie
7.5 EC
2e jaar In het tweede jaar leer je uitingen van religies – teksten, rituelen, heilige plaatsen en beeldende kunst – met behulp van de verschillende invalshoeken te analyseren en in hun culturele context te plaatsen. Daarnaast volg je colleges over de maatschappelijke impact van religie.
periode
1234
Concepten en Methoden 2
7.5 EC
Rituelen in Theorie en Praktijk
7.5 EC
De tekst ontwaakt
7.5 EC
Het heilige beeld
7.5 EC
Religie en Politiek
7.5 EC
Religie, Media en Populaire Cultuur
7.5 EC
Ethiek en Secularisatie
7.5 EC
Religie, Diversiteit en Identiteit
7.5 EC
3e jaar In het derde jaar kies je een specialisatie (15 ECTS) en schrijf je je bachelorscriptie waarbij je methoden en technieken leert voor het schrijven van een scriptie (15 ECTS). Daarnaast volg je een minor aan een andere faculteit (15 ECTS) en heb je 15 ECTS aan vrije ruimte die je bijvoorbeeld kunt besteden aan studie in het buitenland of een stage.
In plaats van een minor aan een andere faculteit, kun je de minor Geestelijke Verzorging of de Educatieve Minor volgen.
periode
1234
Minor Geestelijke Verzorging keuzevak
30 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Klimaatverandering, Einde der Tijden en Duurzame Toekomsten keuzevak
7.5 EC
Koranisch Arabisch 1 keuzevak
7.5 EC
Spiritualiteit en seculiere religie keuzevak
7.5 EC
Universitaire (verbredende) minor keuzevak
15 EC
Keuzeruimte keuzevak
7.5 EC
Koranisch Arabisch 2 keuzevak
7.5 EC
Recht en Religie keuzevak
7.5 EC
Religie, ruimte en plaats keuzevak
7.5 EC
Bachelor Scriptie afstuderen
10 EC
Specialisatie 1: Geleefde religie keuzevak
15 EC
Specialisatie 2: Culturele Impact van Religie keuzevak
15 EC
Scriptie seminar afstuderen
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
50% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
35% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, portfolio, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studielast
1 ECTS staat voor 28 uur. Een jaar bedraagt 60 ECTS aan studiepunten. Je hebt minimaal 12 contacturen per week, de rest bestaat uit zelfstudie.
studeren in het buitenland
De Bachelor Religiewetenschappen heeft verschillende uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa. Je hebt de mogelijkheid om daar een deel van je studie te volgen. Daarnaast is het mogelijk om een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor een overzicht van onze partneruniversiteiten, zie: https://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (20 deeltijd) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

studiebegeleiding
Om je te ondersteunen bij de studie zorgt de faculteit voor een studeerbaar rooster, een actieve studiebegeleiding door mentoren, docenten, student-assistenten en de studieadviseur, een snelle nakijktijd van tentamens en een goede bereikbaarheid van docenten en de studieadviseur. In het onderwijsprogramma van het eerste jaar zijn bovendien een aantal studievaardighedenmodules opgenomen met als doel je direct aan het begin van je opleiding het juiste studiegedrag aan te leren.
Tijdens de introductie maak je kennis met je mentoren en met de studieadviseur. De mentoren zijn ouderejaarsstudenten, die een speciale training hebben gekregen. Iedere mentorgroep telt maximaal tien eerstejaarsstudenten en twee mentoren. In acht bijeenkomsten maken de mentoren je wegwijs op de faculteit. Ook begeleiden en adviseren zij je bij het (leren) studeren. Daarnaast wordt je de gelegenheid geboden om aan de mentoren vragen te stellen of zaken voor te leggen die niet tijdens de groepssessies besproken kunnen worden. De studieadviseur voert aan het begin van het studiejaar met alle eerstejaarsstudenten een kennismakingsgesprek. Hierin komen je verwachtingen van de opleiding ter sprake en eventuele bijzondere omstandigheden. Alle eerstejaarsstudenten ontvangen vervolgens aan het eind van het eerste semester een uitnodiging voor een studievoortgangsgesprek met de studieadviseur. Je kunt ook zelf contact opnemen met de studieadviseur als je studievertraging dreigt op te lopen. De studieadviseur kan je helpen bij je studieplanning, maar je ook op vertrouwelijke basis adviseren bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen.

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 EC naast je reguliere bacheloropleiding van 180 EC en door tal van andere activiteiten die je samen met honours studenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld krijg je een uitnodiging voor een matching bijeenkomst begin juni. Als voorbereiding op deze bijeenkomst vul je een intakeformulier in, waardoor je voor jezelf nog eens op een rijtje zet waarom je voor deze studie kiest en wat je verwachtingen zijn. De informatie gebruiken we voor de studiebegeleiding in het eerste jaar. Tijdens de matching bijeenkomst kun je in een gesprek met de studieadviseur je vragen en dergelijke bespreken.

Let op: Nederlandse studenten met een buitenlandse vooropleiding sturen hun documentatie na aanmelding in Studielink in via het Online Application System (OAS).
toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Mtoelaatbaar
hbo-pHBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot een studie; de opleiding kan aanvullende eisen stellen. In het geval van Religiewetenschappen zijn er geen aanvullende eisen en zijn studenten met een HBO-propedeuse direct toelaatbaar.
toelatingseisen

taaltoets
De studie kan volledig in het Engels gevolgd worden. Nederlandse studenten met een VWO-diploma hoeven geen taaltoets te doen om de opleiding volledig in het Engels te volgen.

vooropleiding
Nederlands VWO-diploma of HBO-propedeuse.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 750studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

50 studenten volgen deze opleiding
60% daarvan is vrouw
24 eerstejaars gestart in 2016
58% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van Gerardus van der Leeuw is tweeledig; enerzijds biedt zij verbreding op de studies Theologie en Religiewetenschap, anderzijds faciliteert zij ontspannende activiteiten voor haar studenten. Activiteiten die Gerardus van der Leeuw zoal organiseert zijn borrels, lezingen en reizen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Izzy Collins - Ireland
geruststellende en gastvrije sfeer

Ik heb altijd een diepe interesse gehad in geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, maar toen ik in het laatste jaar van de middelbare school kwam, werd ik verscheurd tussen wat ik wilde gaan studeren. Ik merkte dat ik wanhopig probeerde te kiezen tussen mijn favoriete onderwerpen: geschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, religie, psychologie, filosofie en een handvol andere onderwerpen die te lang zouden zijn om op te noemen.

...
Ik heb ook essentiële analytische methoden en kritisch denkvermogen geleerd, evenals veel zachte vaardigheden zoals academische schrijf- en presentatievaardigheden die me in de toekomst zullen helpen bij een vervolgopleiding en het vinden van een baan.Na het afronden van mijn bachelor hoop ik Geestelijk Verzorger te worden, maar mocht ik mezelf zo verscheurd vinden als voorheen, dan biedt religiewetenschappen een zeer breed carrièreperspectief waaruit ik kan kiezen, en de loopbaanbegeleiding van de faculteit zal zeker helpen.


lees verder ...
Nienke de Graaf
Een zeer uitdagend onderwerp

Na mijn eindexamen heb ik in een tussenjaar gereisd in India, Nepal en Sri Lanka, en dit heeft mijn passie voor dit gebied aangewakkerd. Hindoeïsme, islam en boeddhisme spelen een grote rol in deze landen. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd hoe religieuze overtuigingen in dit gebied in relatie staan tot bijvoorbeeld Hindoe nationalisme, ontwikkelingshulp, de positie van vrouwen en anti-moslim geweld. Daarom besloot ik religiewetenschappen te studeren en me in dit gebied te specialiseren.Toen ik naar de Open Dag in Groningen ging, was ik verkocht...
Inhoudelijk vind ik de diversiteit en actualiteit van de studie erg leuk. Het fenomeen religie is een heel uitdagend onderwerp. Ik heb door de jaren heen een brede kennisbasis opgebouwd over de verschillende religies en hun relatie tot bijvoorbeeld politiek of globalisering. Nu, na 2,5 jaar studie, weet ik natuurlijk veel meer, maar tegelijkertijd realiseer ik me ook steeds meer hoe complex de wereld is en de plaats van religie hierin.Als religiewetenschapper gespecialiseerd op Zuid-Azië, hoop ik, heel ambitieus, een brug te kunnen slaan tussen Zuid-Azië en het Westen. Naar mijn mening is er in het westen veel onbegrip over zaken als vrouwenrechten en nationalisme in India en omliggende landen. Dit heeft zeker ook negatieve effecten op hoe India in de media wordt gepresenteerd en hoe ontwikkelingsbeleid wordt vormgegeven. Ik hoop advies te kunnen geven op dit soort zaken, bijvoorbeeld in organisaties als Oxfam Novib, of misschien wel in de UN Women.


lees verder ...
Maria Teresa Tabares Niño - Panama
Charlotte Wassenaar
afgestudeerd in 2010 werkzaam als projectmedewerker bij JSO, kennis en expertisecentrum sociale zaken
Echt een bijdrage leveren aan de maatschappij

Doordat ik vroeg ben begonnen met solliciteren, kon ik direct na mijn studie beginnen met een traineeship bij een gemeente. Via onder meer een groepssollicitatie werd ik, samen met twee anderen, uit bijna 200 sollicitaties gekozen. Dat ik een opleiding Religiewetenschappen had gedaan, was een belangrijke reden waarom ik was geselecteerd. Met deze studie onderscheidde ik me van de andere kandidaten.Het traineeship was een traject van twee jaar waarbij je ieder half jaar op een andere afdeling van de gemeente werkte...
Zo heb ik bijvoorbeeld een half jaar bij personeelszaken gewerkt en ook een half jaar bij de gemeentelijke handhaving. Na mijn traineeship heb ik nog anderhalf jaar bij deze gemeente gewerkt als beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en huiselijk geweld.Ik werk nu als projectmedewerker bij JSO, kennis- en expertisecentrum binnen het sociale domein. Praktisch betekent dat dat ik allerlei verschillende klussen in het maatschappelijk veld doe, variërend van het ontwikkelen van kwaliteitsmetingen voor de tienermoederopvang tot een klus als interim-beleidsmedewerker jeugd bij een gemeente. De ene keer werk ik op locatie bij de klant, andere dagen zit ik de hele dag achter mijn computer in ons kantoor in Gouda. Het mooie van dit werk is dat ik ín de maatschappij sta en echt een bijdrage lever.De studie religiewetenschappen heeft de manier gevormd waarop ik naar de maatschappij kijk. Ik ben bijvoorbeeld altijd geïnteresseerd in de achtergrond van mensen en hoe dat hun manier van denken gevormd heeft. Tijdens mijn studie heb ik in het bestuur van mijn dispuut en de studievereniging gezeten en heb daarnaast op eigen initiatief drie maanden stage gelopen bij een adviesbureau. Het zijn allemaal heel nuttige ervaringen geweest waar ik veel dingen heb geleerd die me hebben voorbereid op het werkende leven.


lees verder ...
Michaël Kruiper
afgestudeerd in 2011 werkzaam als Docent Godsdienst/Maatschappijleer bij Willem Lodewijk Gymnasium Groningen
Het is maar goed dat ik tijdens mijn studie zo goed heb leren discussiëren

Mijn oude middelbare school bood me een aantal uren aan als docent godsdienst toen ik nog niet helemaal klaar was met mijn masteropleiding. Ik begon met 8 uurtjes, haalde in Utrecht mijn eerstegraads lesbevoegdheid, en geef nu vier dagen godsdienstles en één dag maatschappijleer.Ik kijk met veel plezier terug op mijn studententijd. De charme en kracht van de faculteit was de kleinschaligheid waardoor ik als instituutswacht kon werken, de boekencommissie oprichtte, mentor was en het introductiekamp organiseerde...
Het is maar goed dat ik tijdens mijn studie zo goed heb leren discussiëren.


lees verder ...
Dr. Brenda Mathijssen
Ik wil studenten kritische vragen laten stellen

Ik ben vooral gefascineerd door betekenisverlening. Wat maakt het leven voor mensen zinvol? Wat is van ultieme waarde? En hoe komt dat? Wat bepaalt nu dat jij op jouw specifieke manier naar de wereld kijkt, en ik het misschien wel heel anders zie?

Voor veel mensen is een zinvol leven belangrijk, maar wat is dat eigenlijk? En hoe gaan we om met tegenslag in het leven, of ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte en dood? Via mijn vakgebied probeer ik hier inzicht in te verkrijgen en bij te dragen aan individueel en sociaal welzijn...
We bestuderen onder andere hoe religiositeit en spiritualiteit zich verhouden tot betekenisverlening en menselijk welzijn. Dat doen we niet alleen theoretisch, maar ook door middel van concrete voorbeelden. Hoe kan religie mensen bijvoorbeeld helpen in het omgaan met de dood, of in het omgaan met kanker? Maar ook: op welke manieren draagt religie bij aan de sociale inbedding van mensen? Menselijk gedrag is complex, zowel op individueel als sociaal niveau. Als het in Nederland over religie gaat, dan wordt er regelmatig gesproken over “conservatieve christenen”, “fundamentalistische moslims” of “geitenwollensokken”. Het is gemakkelijk om dingen aan te nemen en om te generaliseren. Ik wil studenten juist kritische vragen laten stellen. Wat bedoelen we eigenlijk met conservatief? Wat is het verschil tussen moslims en Islam? Hoe verhouden religieuze minderheden zich in een samenleving tot de meerderheid? Wat voor een machtsrelaties spelen daar een rol?


lees verder ...
Dr. Erin Wilson
Klimaatverandering en hoop

Als Universitair Hoofddocent Global Politcs and Religion hou ik mij voornamelijk bezig met onderwerpen rondom ongelijkheid en mondiale rechtvaardigheid. Het klinkt misschien als een cliché, maar ik word gedreven door het verlangen om het leven van mensen te verbeteren. En politiek is het middel om dit te bereiken. Politiek gaat over macht - de macht om mensen buiten te sluiten of te verwelkomen, om mensen te horen of juist het zwijgen op te leggen...
Klimaatverandering is niet alleen een wetenschappelijk, ecologisch, economisch of politiek probleem. Het is ook een moreel probleem, aangezien de consequenties van klimaatverandering voor sommige landen en groepen mensen veel groter zijn dan voor andere. Het zal de bestaande ongelijkheid alleen maar groter maken. In het vak Klimaatverandering, Einde der Tijden en Duurzame Toekomsten laat ik je zien wat verschillende religies en tradities te zeggen hebben over deze ongelijkheid - tussen mensen onderling, maar ook tussen de mens en de natuur.Als we het hebben over klimaatverandering, migratie en andere thema’s rondom mondiale rechtvaardigheid, dan ontstaat er al snel een grimmig beeld. Daarom sluit ik het vak graag af met een college over hoop. Wat is hoop en waar vinden we hoop? Hoe blijf je gemotiveerd om door te gaan wanneer het lijkt alsof je geen verschil kunt maken? Ik hoop dat ik mijn studenten kan inspireren na te denken over deze complexe morele thema’s en dat zij gedurende het vak ook hun eigen angsten en hoop met betrekking tot de toekomst kunnen ontdekken en verwerken.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 RUG
Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/6 Universiteit Leiden
Religiewetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
45% Nederlandstalig
55% Engelstalig
3/6 Radboud Universiteit
Islam, Politiek & Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/6 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
5/6 UU
Religiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Religiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Religiewetenschappen
Theologie
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.3
inhoud4.04.0
docenten4.24.2
studiefaciliteiten4.03.8
studielast3.03.6
studiebegeleiding4.13.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 65 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen 2021
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.4
aantal eerstejaars 26 19
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 91% 66%
diploma binnen 4 jaar - 33%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bacheloropleiding verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt, als je nog een masteropleiding doet. Dit kan aan dezelfde faculteit, elders aan de RUG of aan een andere universiteit.

Je kunt aan de RUG de 1-jarige masteropleiding Theology and Religious Studies volgen. Deze heeft vier tracks:

Wil je het onderwijs in, dan kun je na je master de Postmaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs met de specialisatie Godsdienst en Levensbeschouwing volgen. Als je verder wilt met onderzoek doen, kun je de tweejarige Research Master Theology & Religious Studies doen. Als je als Geestelijk Verzorger aan de slag wilt, volg je de specialisatie Geestelijke Verzorging; van de masteropleiding Religion, Health and Wellbeing.Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je na je bacheloropleiding een vervolgmaster afrondt, vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Kies je voor een masterprogramma aan onze faculteit, dan loop je stage bij een organisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religie en cultuur. De meeste van onze afgestudeerden stromen na het behalen van hun masterdiploma uit in zeven duidelijke sectoren:
 • Zorg
 • Beleid & management
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Kerk
 • Cultuur
 • Media

Hieronder zie je welke banen onze alumni hebben.

 • Zorg: geestelijk verzorger bij een zorginstelling, zelfstandig therapeut.
 • Beleid & management: beleidsmedewerker /adviseur bij een overheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij, medewerker/adviseur van hulporganisaties, ambassademedewerker, veiligheidsadviseur strijdkrachten etc.
 • Onderwijs: docent godsdienst/levensbeschouwing, educatief medewerker.
 • Wetenschap: onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstelling.
 • Cultuur: medewerker in een museum
 • Media: journalist, redacteur.

Daarnaast werken opvallend veel van onze afgestudeerden als zelfstandig ondernemer in één van deze sectoren.

Kijk op onze alumnipagina voor voorbeelden waar onze alumni terecht zijn gekomen.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de godsdienstwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
RUGGeestelijke verzorging part-time+ 30 EC pre-master
RUGGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitIslam, Politiek en Samenlevinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
RUGReligion, Health and Wellbeing+ motivatiebrief
Universiteit LeidenReligious Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAReligious Studies researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheologie part-time+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTheology+ aanv. eisen
Amsterdam UVAWestern Esotericismgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent godsdienst en levensbeschouwing
bron: StudieData

Contact

ambassadors

Our Religious Studies students are happy to tell you more about the programme

Kees van den Ende MA

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite