Deze opleiding

De opleiding geeft inzicht in de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving, zowel sociaal als fysiek en zowel dichtbij als verder weg.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56947
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Wil je nadenken over de toekomst van regio's waar jonge mensen wegtrekken (krimpregio's) of over die van megasteden waar velen van hen juist naartoe willen? Hoe kunnen we migranten opvangen? Geografen, planologen en milieuwetenschappers houden zich bezig met dit soort vraagstukken, zowel lokaal als globaal. Ze onderzoeken de relatie tussen mens en omgeving. Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van die omgeving en je kennis over duurzame samenlevingen inzetten in binnen- én buitenland? Ontdek Geografie, Planologie en Milieu in Nijmegen!
Geografie, Planologie en Milieu

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Je kijkt naar lokale én globale ontwikkelingen en hebt de mogelijkheid om zelf onderzoek te verrichten in het buitenland. Daarnaast ga je er regelmatig op uit tijdens excursies in binnen- en buitenland.
Je besteedt aandacht aan uiteenlopende onderwerpen zoals geopolitiek en grenzen (geografie), energietransitie, duurzame samenleving en oplossingen (milieu) en smart cities, mobiliteitsstromen en visievorming (planologie).
Je ontwikkelt praktische vaardigheden, maar volgt ook theoretische en methodische vakken.
Je bestudeert het handelen van de mens en de effecten daarvan op haar omgeving.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwEen studiejaar bestaat uit twee semesters en elk semester bestaat uit twee blokken. In het eerste anderhalf jaar volgen alle studenten dezelfde vakken; daarna kunnen ze zichzelf profileren met verdiepings- en keuzevakken. Je kunt je keuzeruimte van 30 EC ook gebruiken om een semester in het buitenland te studeren.
1e jaar In het eerste jaar volg je veel gemeenschappelijke cursussen. Niet alleen met de verschillende disciplines binnen de bachelor, maar ook met andere disciplines van de faculteit. Je volgt colleges over de interactie tussen mens en omgeving en tussen samenleving en ruimte, ruimtelijke transformaties, economie, stedelijke ontwikkeling en mapping. Je leert empirisch onderzoek uit te voeren en werkt aan je academische vaardigheden.
periode
1234
Inleiding Geografie, Planologie en Milieu
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A
6 EC
Academische Vaardigheden
6 EC
Factor Aarde
6 EC
Ruimtelijke Transformaties
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie B
6 EC
Visies op de stad
6 EC
Mapping 1.0
6 EC
Filosofie van de managementwetenschappen
6 EC
Leerproject 1: Onderzoek je eigen leefomgeving
6 EC
Vrij keuzevak keuzevak
Vrij keuzevak keuzevak
Vrij keuzevak keuzevak
2e jaar In het eerste semester verschuift het zwaartepunt van het verkennen en beschrijven naar het verklaren en van daaruit te handelen. Een belangrijk onderwerp is globalisering, waar je kritisch naar zult kijken. In het tweede semester ligt de nadruk op de eigenlijke interventie in ruimtelijke en milieupraktijken. Je leert hoe besluiten tot stand komen en hoe deze in praktische interventies omgezet kunnen worden. Dit doe je op meerdere niveaus: lokaal, nationaal, Europees en internationaal.
periode
1234
Gebiedsontwikkeling
6 EC
Aproaches to Space and Environment
6 EC
Globalising Worlds
6 EC
Qualitative Methods
6 EC
Factor aarde
6 EC
Sustainable Intervention Methods
6 EC
Quantitative Methods
6 EC
Leerproject 2: Veldwerk in het buitenland
6 EC
Omgevingsbeleid in Nederland
6 EC
Theorising Spatial Practices
6 EC
3e jaar In het eerste halfjaar krijg je volop de mogelijkheid om jezelf inhoudelijk te profileren door de keuze van verdiepingsvakken die de opleiding aanbiedt en van andere keuzevakken. Je kunt ook een deel van het derde jaar in het buitenland doorbrengen. In het laatste deel van de bacheloropleiding volg je nog twee vakken. Ook ga je de eerder opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig op een creatieve manier toepassen in je bachelorscriptie.
periode
1234
Recht en Instituties van Milieu- en Ruimtelijk Beleid keuzevak
6 EC
Stedelijke Economie in Europa keuzevak
6 EC
Borders and Identitites in Europe keuzevak
6 EC
Space and Environment in the European Union keuzevak
6 EC
Environment and Society keuzevak
6 EC
Practicing Spatial Theories
6 EC
Duurzame regionale ontwikkeling
6 EC
Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu afstuderen
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project, seminar
onderwijsvormen
De opleiding hanteert een breed scala van werkvormen en eindproducten. Ze variëren van de gangbare papers tot het maken van een documentaire of simulatiespel. Er zijn zowel individuele als groepsopdrachten.
doelstelling
Binnen het studieprogramma van de opleiding komen drie vakgebieden samen: geografie, planologie en milieu, elk met een eigen perspectief. Als planoloog bestudeer je bijvoorbeeld de keuze voor de locatie en de bereikbaarheid, als geograaf onderzoek je de veranderingen voor de lokale gemeenschap en als milieuwetenschapper ben je bezig met het energieverbruik en duurzaamheid. Je leert om snel tot goede oplossingen te komen en ontwikkelt academische én professionele vaardigheden tijdens de opleid
docenten
De opleiding Geografie, planologie en milieu is een kleinschalige opleiding (80 tot 100 eerstejaars) met korte lijnen tussen studenten en docenten.
studeren in het buitenland
Omdat wij het als opleiding belangrijk vinden dat onze studenten meer zien dan de campus van de Radboud Universiteit, willen we jullie actief aanmoedigen om eens over de grenzen van ons land te kijken. In het tweede jaar is er al een buitenlandse excursie, maar met name het derde jaar is geschikt om onderwijs te volgen in het buitenland. De Radboud Universiteit heeft met veel buitenlandse universiteiten afspraken over de uitwisseling van studenten. Er zijn contacten met universiteiten in Europa
exchange programs
  • Erasmus Exchange - Nederland
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren.

Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-p+ wiskunde A (of B) op vwo-eindexamenniveau.
WO propedeusetoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studievereniging

Mundus
Mundus is de studievereniging voor studenten Geografie, Planologie en Milieu in Nijmegen. Je kunt vanwege het economische voordeel van de boekenkorting lid worden van Mundus, maar onze vereniging heeft nog veel meer te bieden.
Onze enthousiaste actieve leden dragen bij aan de organisatie van diverse leuke activiteiten voor alle Mundusleden en andere geïnteresseerden. Je staat vrij om zelf dingen te organiseren of eraan mee te doen.

Regelmatig organiseren wij lezingen op onverwachte locaties in Nederland, excursies naar leuke steden of gewoon een dagje 'even helemaal weg'. Ook is er natuurlijk de jaarlijkse buitenlandse Mundusreis, die altijd een goede mix is van vakinhoudelijkheid, vakantiegevoel en veel lol.

Maar Mundus doet nog meer. Tijdens onze contactdag kom je, als voorbereiding op het toekomstige werkveld, in contact met sociaal geografen, planologen en millieukundigen uit de beroepspraktijk. Daarnaast is er de nu al legendarische Borrelende Kennis Quiz, waarbij studenten en docenten van de sectie het opnemen tegen andere teams van GPM. Naast studiegerelateerde activiteiten brengt Mundus natuurlijk ook ontspanning door feesten, borrels of een barbecue, waardoor je je medestudenten op een andere manier leert kennen. Elk jaar organiseert Mundus het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium, in samenwerking met andere studieverenigingen uit Amsterdam, Utrecht, Groningen en Wageningen. Wil je meer weten over Mundus? Wil je lid worden of zelf iets organiseren? Dan ben je van harte welkom in de pauze, elke middag tussen 12.30 uur en 13.30 uur, op onze kamer in de Thomas van Aquinostraat 5.0.04.
Mundus
Mundus is de studievereniging voor studenten Geografie, Planologie en Milieu in Nijmegen. Je kunt vanwege het economische voordeel van de boekenkorting lid worden van Mundus, maar onze vereniging heeft nog veel meer te bieden.
Onze enthousiaste actieve leden dragen bij aan de organisatie van diverse leuke activiteiten voor alle Mundusleden en andere geïnteresseerden. Je staat vrij om zelf dingen te organiseren of eraan mee te doen.

Regelmatig organiseren wij lezingen op onverwachte locaties in Nederland, excursies naar leuke steden of gewoon een dagje 'even helemaal weg'. Ook is er natuurlijk de jaarlijkse buitenlandse Mundusreis, die altijd een goede mix is van vakinhoudelijkheid, vakantiegevoel en veel lol.

Maar Mundus doet nog meer. Tijdens onze contactdag kom je, als voorbereiding op het toekomstige werkveld, in contact met sociaal geografen, planologen en millieukundigen uit de beroepspraktijk. Daarnaast is er de nu al legendarische Borrelende Kennis Quiz, waarbij studenten en docenten van de sectie het opnemen tegen andere teams van GPM. Naast studiegerelateerde activiteiten brengt Mundus natuurlijk ook ontspanning door feesten, borrels of een barbecue, waardoor je je medestudenten op een andere manier leert kennen. Elk jaar organiseert Mundus het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium, in samenwerking met andere studieverenigingen uit Amsterdam, Utrecht, Groningen en Wageningen. Wil je meer weten over Mundus? Wil je lid worden of zelf iets organiseren? Dan ben je van harte welkom in de pauze, elke middag tussen 12.30 uur en 13.30 uur, op onze kamer in de Thomas van Aquinostraat 5.0.04.

studentaantallen

319 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
80 eerstejaars gestart in 2017
44% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.83.8
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.83.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 93 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 4
aantal eerstejaars 112 138
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 79% 77%
diploma binnen 4 jaar 55% 63%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Geografen, planologen en milieukundigen komen terecht in diverse sectoren. Je bezit kwaliteiten die gewaardeerd worden door veel werkgevers zoals overheden als gemeentes en provincies, maar ook in het bedrijfsleven zoals bij onderzoeks- en adviesbureaus als Royal Haskoning, Arcadis of DHV. Je adviseert in deze rol over ruimtelijke projecten, zoals de inrichting van een publieke ruimte. Verder werken alumni bij projectontwikkelaars, de Kamer van Koophandel of woningcorporaties. Je kunt werken bij

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een bachelor en een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. Er zijn nog geen cijfers bekend van studenten die na de bachelor direct de arbeidsmarkt opgaan.
De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor een master te volgen. Er zijn maar weinig mensen die gaan werken met een bachelordiploma op zak. De richting van jouw vervolgtraject (uiteraard gecombineerd met je kwaliteiten) bepaalt hoe lang het gemiddeld duurt voor je een baan vindt, welke functie je gaat vervullen en hoeveel je ongeveer gaat verdienen. Je kunt verschillende masterspecialisaties kiezen na een bachelor Geografie, Planologie en Milieu. "

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2244gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
40%kans op een baan op niveau
43%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
72%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studies+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCities, Water and Climate Changegeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityClimate Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitConflicts, Territories and Identitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCorporate Sustainabilitygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCultural Geography and Tourismgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitEconomic Geographygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Aardrijkskunde educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEnvironment and Society studies+ aanv. eisen
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBorders, Identities and Governancegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropean Spatial and Environmental Planninggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGlobal Environment and Sustainabilitygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGlobalisation, Migration and Developmentgeen aanvullende eisen
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHuman geographygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHydrologygeen aanvullende eisen
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLocal Environmental Change and Sustainable Citiesgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPlanning, Land and Real Estate Developmentgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTweejarige Educatieve Master Aardrijkskunde educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitUrban and Cultural Geographygeen aanvullende eisen
UUUrban and Economic Geography+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitUrban and Regional Mobilitygeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityUrban Environmental Management+ aanv. eisen
ErasmusUrban Management and Development (UMD)(IHS)geen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountmanager
ambassadeur
beleidsmaker of voorlichter bij de overheid en diverse particuliere en non-profit organisaties als een gemeente, provincie, ministerie, beleggers, projectontwikkelaars of belangengroepen
coördinator of stafmedewerker op het gebied van milieumanagement
docent in het middelbaar onderwijs van het vak aardrijkskunde
fractiemedewerker bij een politieke partij
onderzoeker in diverse sectoren zoals ontwikkelingsorganisaties, vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars of overheidsinstanties
ontwikkelingsgeograaf
projectleider, adviseur of consulent bij diverse organisaties zoals vastgoedontwikkelaars, woningbouwcorporaties, de verenigde naties of onderzoeks- en adviesbureaus
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite