Deze opleiding

Medische psychologie is het werkveld waarin de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van mensen centraal staat. In het tweede jaar is een klinische stage opgenomen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66581
numerus fixusnee
honoursnee
Medische psychologie is het werkveld waarin de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van mensen centraal staat. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende subdisciplines binnen de psychologie: klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, functieleer en sociale psychologie. De opleiding kenmerkt zich door een integrale benadering van de patiënt vanuit de gedachte dat somatische, psychologische en contextuele aspecten bij elke aandoening een rol spelen. Tijdens de opleiding leer je om je vaardigheden en kennis op het gebied van diagnostiek en therapie in dienst te stellen van de optimalisering van de behandeling van somatisch zieke patiënten. Je expertise komt tot uiting in direct contact met de patiënten als ook in bijdragen aan multidisciplinair overleg met andere professionals. Met je wetenschappelijke vaardigheden kun je bijdragen aan beter inzicht in de psychologische aspecten van lichamelijke ziekten. De master Medische Psychologie bevat naast psychologische ook medische curriculumonderdelen, wat de opleiding uniek maakt. In het tweede jaar is een uitgebreide klinische stage opgenomen.

Waarom aan de Tilburg University?

 • De Master Medische Psychologie is een unieke opleiding in Nederland die zich bevindt op het snijvlak van psychologie en geneeskunde.
 • In het tweede jaar een 12 maanden durende klinische stage gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.
 • Tijdens de opleiding behaal je de Basisaantekening Psychodiagnostiek.
 • De opleiding werkt samen met ziekenhuizen en revalidatiecentra in de regio en daarbuiten.
 • Goede aansluiting op de postdoctorale GZopleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens het eerste jaar van de opleiding verdiep je je kennis op het gebied van de geneeskunde, ziekteleer, psychodiagnostiek in de medische setting, pediatrische psychologie, klinische neuropsychologie en psychologische behandelingsmethoden/klinische vaardigheden. In het tweede jaar doorloop je een 12 maanden durende klinische stage en participeer je in innovatief wetenschappelijk onderzoek.
Zie ook: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/medische-psychologie/programma
1e jaar Tijdens het eerste jaar verdiep je je kennis op het gebied van de geneeskunde, ziekteleer, psychodiagnostiek in de medische setting, pediatrische psychologie, klinische neuropsychologie en psychologische behandelingsmethoden/klinische vaardigheden. De opleiding werkt hierbij nauw samen met professionals uit de klinische praktijk, zoals artsen, verpleegkundigen en psychologen.
periode
Diagnostiek medische psychologie
Psychofarmacologie Medische Psychologie
Medical Psychology-1: Theory and Research
Medische psychologie-2: ziekteleer
Pediatrie en Pediatrische psychologie
Medical Psychology-3: Advanced Scientific Skills for the Medical Psychologist
Behandelingsmethoden en klinische vaardigheden
Klinische neuropsychologie
Ziekteleer
Psychosomatic Models of Explanation
2e jaar In het tweede jaar loop je een uitgebreide klinische stage van maar liefst 12 maanden (3 dagen per week) en participeer je in wetenschappelijk onderzoek (2 dagen per week) waarbij je de volledige empirische cyclus doorloopt. Het wetenschappelijk onderzoek resulteert in een masterthesis. Met de klinische stage en je masterthesis breng je een accent aan in de richting van pediatrische psychologie, medische psychologie voor volwassenen of klinische neuropsychologie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Onderwijsvormen en opdrachten: hoorcolleges, werkgroepen, presentaties, in werkgroepen, online WIKI en subsidie aanvraag maken.
doelstelling
 • Unieke tweejarige Nederlandse masteropleiding in Nederland/Europa;
 • Naast psychologische ook medische curriculumonderdelen
 • Een klinische stage van 1 jaar
 • Studenten worden opgeleid tot scientist-practitioner (kunnen zowel wetenschappelijk onderzoek doen alsook klinische taken verrichten)
docenten
Zoek Experts en Expertise! https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/
studeren in het buitenland
In het tweede jaar bieden tal van ziekenhuizen binnen en buiten de regio én over de landsgrenzen heen, stageplaatsen aan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14600
niet-EU/EER studenten : € 14600

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Indien je in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats binnen de master Medische Psychologie moet je schriftelijk solliciteren naar een opleidingsplaats vóór de aanmeldingsdeadline. Bekijk de website voor de volledige procedure: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/medische-psychologie/aanmelden
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Studenten die aan de ingangseisen voldoen dan wel aannemelijk maken dat zij voor de aanvang van het collegejaar aan de ingangseisen zullen voldoen, nemen deel aan de selectieprocedure en worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie aan de sollicitatiecommissie. Indien je niet tijdig aan de ingangseisen kunt voldoen word je niet uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op je sollicitatie. Je ontvangt dan een afwijzingsbrief.

instaptoets
In het kader van de selectie wordt tijdens het sollicitatiegesprek getoetst of en in welke mate je voldoet aan de volgende criteria:

 • Motivatie en de capaciteiten om naast psychologische kennis en inzichten ook inzichten uit de medische wetenschap eigen te maken.
 • Motivatie en het vermogen om klinisch wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
 • Een attitude en communicatieve vaardigheden om te kunnen functioneren in een medische setting.
 • Motivatie en vermogen om als psycholoog, onder supervisie, diagnostiek en behandeling te verrichten bij patiënten in een medische setting.
 • Extra curriculaire activiteiten op het gebied van de (medische) psychologie (zoals: meewerken aan medisch psychologisch wetenschappelijk onderzoek, stage in een ziekenhuis, met kinderen gewerkt hebben).
 • Voldoende beheersing van de Engelse taal.

Bij de toetsing van bovenstaande criteria wordt ook gekeken naar de resultaten die in de bachelor zijn behaald voor klinische- en onderzoeksgerelateerde curriculumonderdelen.

cijfergemiddelde
Een gemiddeld gewogen cijfer van 7.0 of hoger op de cijferlijst behorende bij het bachelordiploma op grond waarvan de student toelaatbaar wordt geacht (gewogen gemiddelde = cijfers gewogen naar studiepunten volgens het European Credit Transfer system; ECTS).

vooropleiding
De student is in het bezit van een bachelordiploma Psychologie behaald aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University met als differentiatie Psychologie en Gezondheid.

of

De student is in het bezit van een bachelordiploma Psychologie behaald aan een andere Nederlandse universiteit met een voor de opleiding relevant vakkenpakket.

of

De student is in het bezit van een in Nederland of in het buitenland behaald academisch bachelordiploma dat naar het oordeel van de toelatingscommissie gelijkwaardig is aan het diploma van de eerder genoemde opleidingen. De student dient een voor de opleiding relevant vakkenpakket te hebben gevolgd.

motivatiebrief
Studenten die in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats binnen de master Medische Psychologie dienen hiernaar schriftelijk te solliciteren voor de aanmeldingsdeadline. Het ontvangst van de sollicitatiebrief wordt schriftelijk bevestigd door de toelatingscommissie. Studenten die aan de ingangseisen voldoen dan wel aannemelijk maken dat zij voor de aanvang van het collegejaar aan de ingangseisen zullen voldoen, nemen deel aan de selectieprocedure en worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie aan de sollicitatiecommissie.

studie kosten
bron: Tilburg University
bedrag kostenpost
€ 550levensonderhoud
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

111 studenten volgen deze opleiding
94% daarvan is vrouw
56 eerstejaars gestart in 2017
93% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Complex

Psychologie

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.5
inhoud4.34.3
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.43.4
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medische Psychologie aan de Tilburg University is beoordeeld door 54 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerd medisch psycholoog houd je je bezig met vragen als: in hoeverre heeft het hebben van een bepaalde aandoening of het toepassen van een bepaalde behandeling impact op de kwaliteit van leven van patiënten?
 • Je kunt psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren en cliënten/patiënten begeleiden en behandelen. Daarmee kun je aan de slag in de klinische praktijk, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, huisartspraktijken, maar ook binnen de GGZ.
 • Ook kun je ervoor kiezen om je toe te leggen op (toegepast) wetenschappelijk onderzoek binnen de medische psychologie.
 • Tevens heb je de benodigde kwalificaties om een postdoctorale opleiding te volgen, zoals de GZ-opleiding of een opleiding tot psychotherapeut.
 • Na afstuderen kun je je aansluiten bij de Landelijke vereniging voor Medische Psychologie.


Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

MSc Medische Psychologie leidt studenten op tot scientist-practitioners (wetenschappelijk onderzoek en klinische taken).

Studenten die de opleiding afronden verwerven de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en voldoen aan de vooropleidingseisen van de vervolgopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Alumni facts:
 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: 3,3
 • Werkgever vereist een WO Master: 93%
 • Zou dezelfde opleiding opnieuw kiezen, aan dezelfde universiteit: 93%
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/medische-psychologie/carriere

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleid+ aanvullende vakeisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

medisch psycholoog

De afgestudeerden zijn meestal werkzaam in een medische setting, een GZ-instelling of als promovendus/onderzoeker.

phd student bij een universitair medisch centrum
psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite