Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking volgt onderwijs. Wil je leerlingen ondersteunen of advies geven aan hun ouders, hun leraren of aan de beleidsmakers, kies dan deze master.

De master Onderwijskunde duurt één jaar. Je wordt opgeleid om ondersteuning te bieden bij leerproblemen, organisatorische problemen of bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Ook leer je onderwijsvormen te ontwikkelen en nieuwe methoden te bedenken.

In de masterfase kies je voor één van de drie differentiaties:

 • Leeromgeving, instructie en leren
 • Onderwijs- en leerlingbegeleiding
 • Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie

Leeromgeving, instructie en leren: Deze specialisatie is gericht op de leerprocessen in het onderwijs. Onderwijs- en leerlingbegeleiding: Hier zoek je naar verklaringsmodellen en begeleidingsstrategieën voor leerproblemen. Daarnaast richt je je op de dienstverlening door instellingen voor onderwijsbegeleiding. In de differentiatie Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatiehoud je je bezig met modellen van beleidsvoering, onderwijsinnovatietheorieën en veranderingsprojecten op scholen.


Ook is er een onderzoeksvariant: de tweejarige research master Behavioural and Social Sciences.

Waarom aan de Rijksuniversiteit Groningen

 • Binnen de master keuze uit 4 differentiaties die aansluiten op de werkvelden waarbinnen onderwijskundigen werkzaam zijn
 • Stage / arbeidsmarktoriëntatie
 • Intensieve scriptiebegeleiding
 • Tijdens afstudeerproject mogelijkheid tot deelname aan internationale onderzoeksprojecten
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Rijksuniversiteit Groningen
locatie
Groningen
diploma
MSc Onderwijskunde
type opleiding
regulier onderwijs, 60 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
12 maanden
accreditaties
NVAO
crohocode
66613

geen numerus fixus
geen honoursprogramma


Open dagen en meeloopdagen

geen bekend

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
onderwijs
taal van onderwijs30% en
70% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
onderwijsvormenliteratuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De éénjarige master bestaat uit 60 ECTS:

 • Theoretische verdieping (25 ECTS)
 • Methodische verdieping (5 ECTS)
 • Stage (5 ECTS)
 • Tutorgroep (5 ECTS)
 • Onderzoeksproject (20 ECTS)

De student werkt onder begeleiding aan het onderzoeksproject (masterthesis). Een forum is de afronding van dit onderdeel. De student houdt hierin een mondelinge presentatie met debat over het onderzoeksproject.
doelstelling
De master Onderwijskunde leidt op voor beleids- en advies functies (2e lijn functies) waarin de afgestudeerde advies en ondersteuning biedt aan leerlingen, docenten, schoolteams en beleidsmakers bij leer- of organisatorische problemen of bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Ook is een onderzoeksvariant op het gebied van Onderwijskunde mogelijk binnen de 2-jarige research master Behavioural and Social Sciences.
studiebegeleiding
Tutor: Iedere masterstudent heeft een tutor (staflid) die het studieplan beoordeelt en de student begeleidt bij de uitvoering daarvan. De tutor bewaakt de programmatische samenhang van de vakken die de student kiest. Op gezette tijden komen studenten bijeen in een tutorgroep. Onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider (staflid van een onderzoeksgroep) wordt gewerkt aan de 'masterthesis', het afstudeerproject.
Studieadviseur: Met vragen of problemen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kan de student terecht bij de studieadviseur van de master Onderwijskunde. In het kader van een tijdige signalering van studieproblemen of studievertraging biedt de masteropleiding een actieve voortgangsbegeleiding aan, met aan het begin van het masterjaar een planningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een voortgangsgesprek aan het eind van het 1e semester.


curriculum
Het eerste semester is grotendeels gereserveerd voor methodische en theoretische verdieping. In de tweede helft van het eerste semester is daarnaast een stage of beroepsoriëntatie opgenomen, waarin de student zich aan de hand van een concrete vraagstelling oriënteert op het latere beroepsveld.

Het tweede semester staat, naast het volgen van enkele vakken, grotendeels in het teken van het werken aan de masterthesis, onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider.
studeren in het buitenland
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale instelling met partnerships over de hele wereld en een groot aantal buitenlandse studenten. Ook voor Nederlandse studenten is het mogelijk gedurende een periode van drie tot twaalf maanden in het buitenland te studeren. Dit kan in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, maar ook als 'freemover'.

Voor meer informatie over Studie en Stage in het Buitenland, klik links op de menuknop "RUG-students who want to study abroad".

Specialisaties

Onderwijs- en leerlingbegeleiding

specialisatie - Onderwijs- en leerlingbegeleiding

In deze differentiatie staat de begeleiding en zorg van leerlingen met leerproblemen centraal, de leer- en gedragsproblemen die zich in het onderwijsleerproces in de school kunnen voordoen.
Gezocht wordt naar verklaringsmodellen voor onderwijsleerproblemen, begeleidings-strategieën ten behoeve van leerlingen met leerstoornissen en de educatieve dienstverlening door instellingen voor onderwijsbegeleiding.

Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie

specialisatie - Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie

In deze differentiatie houdt de student zich bezig met modellen van beleidsvoering, onderwijsinnovatietheorieën en veranderingsprojecten op scholen.
Centraal staan decentralisatie van beleid,autonomie en rekenschap, leiderschap in onderwijsorganisaties, onderwijskundige modellen en de organisatiestructuur van scholen.

Leeromgeving, instructie en leren

specialisatie - Leeromgeving, instructie en leren

Deze differentiatie richt zich op het onderwijsleerproces, het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijsleersituaties.
Belangrijke onderwerpen zijn: vormingsidealen, ontwikkeling en implementatie van het leerplan, leerarrangementen en ICT in het onderwijs, effectief onderwijs en professionalisering van leerkrachten en leerkrachtgedrag.

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten
1 februari 2017
deadline aanmelding 1 december 2016
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
deadline aanmelding 1 juli 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelatingseisen

vooropleiding
 • Bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen (richting Onderwijskunde)
 • Verwant HBO-diploma met een afgerond schakelprogramma Onderwijskunde. Informatie over schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl
 • Verwante HBO-opleidingen zijn: ALO, PABO (of PA), HBO-pedagogiek, HKP, HPO, HSAO, vierjarige tweedegraads lerarenopleidingen en HBO-psychologie. Informatie over schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl
 • Bij niet verwant HBO- of universitair diploma dient een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten) te worden ingediend bij: toelatingscommissie.pedok@rug.nl
 • Bij een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde behaald aan een andere universiteit dan de RUG dient een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten) te worden ingediend bij: toelatingscommissie.pedok@rug.nl

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

1e jaar

Masterjaar:

1e Semester: Met name methodische en theoretische verdieping en stage/beroepsoriëntatie.

2e Semester: Werken aan de masterthesis, onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider.

 

periode
Theoretische vakken

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Onderwijskunde in Groningen

bron: Nibud
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en docenten aan het woord

Studievergelijker

vergelijking met Onderwijskunde bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2015
# 1e jaars

% vrouw
 • Binnen de master keuze uit 4 differentiaties die aansluiten op de werkvelden waarbinnen onderwijskundigen werkzaam zijn
 • Stage / arbeidsmarktoriëntatie
 • Intensieve scriptiebegeleiding
 • Tijdens afstudeerproject mogelijkheid tot deelname aan internationale onderzoeksprojecten

We focus on what works in education, why and under what circumstances. Our programme links research with educational practice.

In de master Onderwijskunde aan de UvA worden als enige alle niveaus binnen de onderwijskunde bestudeert: micro (leerproces), meso (schoolorganisatie) en macro (beleid). Hierdoor word je breed opgeleid. Je kunt je specialiseren in een richting tijdens de afstudeerfase.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.9
inhoud3.43.6
docenten3.53.7
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.63.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 42 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

De masteropleiding Educational Science and Technology is er voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs en training, maar zelf niet voor de klas wil staan.
De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg is bestemd voor degene die een eerstegraads lesbevoegdheid Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen wenst te behalen.
Na je bachelor of master Sociologie, Politicologie of Bestuurskunde voor de klas? Ga voor je eerstegraads lesbevoegdheid Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen.

Contact