Theologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat betekent geloven nu en in het verleden? Wat hebben islam en christendom gemeenschappelijk?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA Theologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56109
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Theologie is veel meer dan alleen een studie van Bijbelteksten. Aan de RUG onderzoeken we verschillende heilige geschriften en de politieke, sociale en culturele context waarin deze teksten zijn ontstaan. De studie Theologie biedt inzicht in de ontstaansgeschiedenis van jodendom, christendom en islam en de manier waarop deze godsdiensten – in onderlinge interactie – de huidige wereld vorm hebben gegeven.

Theologie studeren betekent dat je kritisch leert kijken: naar de historische bronnen van het geloof, naar religieuze teksten, naar de betekenis van religieuze rituelen en naar de culturele context waarin het geloof is ontstaan. Bij ons staat de relatie tussen religie, cultuur en samenleving centraal. Theologie gaat bovendien over mensen. Wat hen drijft, wat hen beweegt. De opleiding onderscheidt zich inhoudelijk van andere theologie-opleidingen doordat de bestudering van de vroege islam en de Koran een belangrijk onderdeel vormt van de studie.

Theologen zijn experts op het gebied van de grote religies in onze samenleving. Je kunt als theoloog een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van mensen door als predikant of geestelijk verzorger mensen te helpen met levensbeschouwelijke en ethische vragen. Je deskundigheid is ook zeer relevant voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die met religie verband houden. Vraagstukken die van belang zijn voor beleidsmakers, in het onderwijs of in de journalistiek.

Het is ook mogelijk om deze opleiding in deeltijd te volgen.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Wie schreven de Dode Zeerollen?
Eelco Glas (student Theologie)

Waarom aan de RUG?

awardKeuzegids topopleiding
2016
 • Al jaren Topopleiding volgens Keuzegids Universiteiten
 • Goede aansluiting op de predikantsmaster van de Protestants Theologische Universiteit (PThU).
 • Intellectueel stimulerende omgeving binnen een brede openbare universiteit.
 • Gericht op alle Abrahamitische religies, dus incl. bestudering Islam / Koran.
 • Mogelijkheid om Arabisch te leren.
 • Kleinschalig onderwijs en intensieve begeleiding.

Open dagen en meeloopdagen

Een dag Student - Theologie en Religiewetenschappen

Groningen

Tijdens Een dag Student kun je verschillende hoor- en werkcolleges volgen zodat je weet wat je kunt gaan verwachten. Je maakt echt kennis met de inhoud van de studie. Uiteraard is er de hele dag genoeg tijd om studenten en docenten het hemd van het lijf te vragen.

Student for a Day - Global Responsibility & Leadership

Leeuwarden

A unique and fun opportunity to experience an afternoon as a University College Fryslân student

Open Dag

Groningen

Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Open Dag

Groningen

Breng een bezoek aan de bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Je studie begint met de driejarige bacheloropleiding. Daarna volg je een masteropleiding. Als je overweegt predikant te worden, volg je binnen je bacheloropleiding een specialisatie met vakken aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen ter voorbereiding op de predikantsmaster aan de PThU.

In deeltijd duurt dit bachelorprogramma zes jaar in plaats van drie jaar. Per jaar worden 30 ECTS geprogrammeerd.
 • Voor de opbouw en vakinhoudelijke informatie van het bachelorprogramma Theologie, zie: https://www.rug.nl/ocasys/ggw/vak/showpos?opleiding=5921
 • Voor de opbouw en vakinhoudelijke informatie van het bachelorprogramma Theologie inclusief Grieks, zie: https://www.rug.nl/ocasys/ggw/vak/showpos?opleiding=5919
 • Voor de opbouw en vakinhoudelijke informatie van het bachelorprogramma Theologie inclusief PThU-traject, zie: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=5923
 • Voor de opbouw en vakinhoudelijke informatie van het bachelorprogramma Theologie inclusief Grieks en PThU-traject, zie: https://www.rug.nl/ocasys/ggw/vak/showpos?opleiding=5922


1e jaar In het eerste jaar volg je het programma dat voor jou van toepassing is. Er zijn verschillende programma's:

 • Theologie (vak: Godsdienstpsychologie en -sociologie)
 • Theologie met PThU-traject wanneer je je wilt voorbereiden op de predikantsmaster van de PThU (vak: Praktische Theologie).

In alle programma's volg je: Hebreeuws; Hebreeuwse Bijbel en Antiek Jodendom; Exegese Oude Testament; Nieuwe Testament; Religie en Filosofie; Concepten en Methoden
periode
1234
Hebreeuws 1
7.5 EC
Theologie: Concepten en Methoden
7.5 EC
Hebreeuws 2
7.5 EC
Hebreeuwse Bijbel en Antiek Jodendom
7.5 EC
Praktische Theologie (PThU)
7.5 EC
Exegese Oude Testament
7.5 EC
Religie en Filosofie
7.5 EC
Nieuwe Testament
7.5 EC
2e jaar In het tweede jaar krijg je altijd de vakken Exegese Nieuwe Testament; Christendom; Islam. Daarnaast volg je:
 • Theologie: Arabisch en/of keuzevakken Religiewetenschappen (RW); Godsdienstfilosofie 2
 • Theologie met Grieks (als je geen eindexamen Grieks hebt gedaan): Grieks; keuzevak RW; Godsdienstfilosofie 2
 • Theologie met PThU-traject: Dogmatiek; Arabisch of keuzevakken RW; Godsdienstpsychologie en -sociologie
 • Theologie met PThU-traject met Grieks: Grieks i.p.v. Arabisch/keuzevak
periode
1234
Grieks 1
7.5 EC
Christendom tot de Reformatie
7.5 EC
Christendom vanaf Reformatie tot heden
7.5 EC
Grieks 2
7.5 EC
Psychologie en Sociologie van Religie
7.5 EC
Exegese Nieuwe Testament
7.5 EC
Dogmatiek (PThU)
7.5 EC
Islam: Geschiedenis, Bronnen en Praxis
7.5 EC
3e jaar De opbouw van je derde jaar is afhankelijk van het programma dat je volgt:
 • Theologie: Universitaire minor + vrijekeuzeruimte (voor bijvoorbeeld stage) óf minor Geestelijke Verzorging óf Educatieve minor óf studie in het buitenland; facultaire specialisatie minor; afstudeerscriptie.
 • Theologie met PThU-traject: PThU minor; facultaire specialisatie minor; afstudeerscriptie.
periode
1234
Historische Theologie (PThU)
7.5 EC
Theologische Ethiek (PThU)
7.5 EC
Bijbelse Theologie (PThU)
7.5 EC
Interculturele Theologie (PThU)
7.5 EC
Afstudeerscriptie afstuderen
10 EC
Scriptieseminar afstuderen
5 EC
Specialisatie: Cultural Impact of Religion keuzevak
15 EC
Specialisatie: Lived Religion keuzevak
15 EC
Specialisatie: Origins of Religion keuzevak
15 EC

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
35% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie
studeren in het buitenland
De Bachelor Theologie heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa om daar een deel van de studie te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor een overzicht van onze exchange partners, zie: http://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities
exchange programs
 • Georg-August Universität Göttingen Georg-August Universität Göttingen - Duitsland
  Erasmus+ exchange partner
 • Gloucestershire University Gloucestershire University - Groot Brittanie
  Erasmus+ exchange partner.
 • Universität Regensburg Universität Regensburg - Duitsland
  Erasmus+ Exchange Partner
 • University of Bern University of Bern - Zwitserland
  Partner Swiss-European Mobility Programme SEMP
 • University of Helsinki University of Helsinki - Finland
  Erasmus+ exchange partner
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

studiebegeleiding
Om je te ondersteunen bij de studie zorgt de faculteit voor een studeerbaar rooster, een actieve studiebegeleiding door mentoren, docenten, student-assistenten en de studieadviseur, een snelle nakijktijd van tentamens en een goede bereikbaarheid van docenten en de studieadviseur. In het onderwijsprogramma van het eerste jaar zijn bovendien een aantal studievaardighedenmodules opgenomen met als doel je direct aan het begin van je opleiding het juiste studiegedrag aan te leren.
Tijdens de introductie maak je kennis met je mentoren en met de studieadviseur. De mentoren zijn ouderejaarsstudenten, die een speciale training hebben gekregen. Iedere mentorgroep telt maximaal tien eerstejaarsstudenten en twee mentoren. In acht bijeenkomsten maken de mentoren je wegwijs op de faculteit. Ook begeleiden en adviseren zij je bij het (leren) studeren. Daarnaast wordt je de gelegenheid geboden om aan de mentoren vragen te stellen of zaken voor te leggen die niet tijdens de groepssessies besproken kunnen worden. De studieadviseur voert aan het begin van het studiejaar met alle eerstejaarsstudenten een kennismakingsgesprek. Hierin komen je verwachtingen van de opleiding ter sprake en eventuele bijzondere omstandigheden. Alle eerstejaarsstudenten ontvangen vervolgens aan het eind van het eerste semester een uitnodiging voor een studievoortgangsgesprek met de studieadviseur. Je kunt ook zelf contact opnemen met de studieadviseur als je studievertraging dreigt op te lopen. De studieadviseur kan je helpen bij je studieplanning, maar je ook op vertrouwelijke basis adviseren bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen.

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 EC naast je reguliere bacheloropleiding van 180 EC en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8450

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld krijg je een uitnodiging voor een matchingsbijeenkomst begin juni. Als voorbereiding op deze bijeenkomst vul je een intakeformulier in, waardoor je voor jezelf nog eens op een rijtje zet waarom je voor deze studie kiest en wat je verwachtingen zijn. De informatie gebruiken we voor de studiebegeleiding in het eerste jaar. Tijdens de matchingsbijeenkomst kun je in een gesprek met de studieadviseur je vragen en dergelijke bespreken.
toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pHBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. Voor de bacheloropleiding Theologie worden voor het studiejaar 2017-2018 echter geen aanvullende eisen gesteld.
studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 750studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

48 studenten volgen deze opleiding
54% daarvan is vrouw
7 eerstejaars gestart in 2017
43% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De gemeenschap bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog. We doen ons best zoveel mogelijk enthousiasme en betrokkenheid uit te stralen en over te brengen op de studenten. Dit doen we door zelf ontspannende activiteiten te organiseren, maar ook door verdiepende en verbredende lezingen te verzorgen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk

Samen met prof. Walton geef ik in het eerste jaar het prachtige vak Praktische Theologie. We doen samen onderzoek naar vier verschillende praktijken in de kerk en de zorg: 'geloof en spiritualiteit van kinderen', 'justitiepastoraat', 'macht in pastorale gesprekken' en ten slotte, 'preken over hoop'.

...
drie nieuwe vormen van kerkdiensten analyseren: Evensong, Psalmenvesper, Cantatedienst.Je leert in deze vakken om goed waar te nemen, en dat is de allereerste vaardigheid van een goede theologische onderzoeker. Daarna leer je om je waarnemingen te interpreteren, met behulp van theologische begrippen en sociaal-wetenschappelijke theorieën. Studenten hoop ik mee te geven, dat ze ontdekken dat ze scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk kunnen waarnemen en daarover zowel kunnen theologiseren als kunnen analyseren.Ik vind het vak Praktische Theologie fantastisch om te geven, omdat het boeiend is om samen met de naar schatting 3000 lokale kerken in Nederland onderzoek te doen en om theologiestudenten het vertrouwen te geven dat ze in een wijk- of dorpsgemeente of in de geestelijke verzorging als predikant bezielend leiding kunnen geven.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 RUG
Theologie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
7 eerstejaars
42% vrouw
12 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/5 Radboud Universiteit
Theologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/5 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Tilburg University
Theologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.3/5 studenttevredenheid
20 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Theologie
Religiewetenschappen
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud4.24.0
docenten4.44.2
studiefaciliteiten4.33.8
studielast3.83.6
studiebegeleiding4.33.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 65 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.5 4.4
aantal eerstejaars 12 14
ervaren contacttijd per week 12 12-18
doorstroom naar tweede jaar 71%
diploma binnen 4 jaar 43%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bacheloropleiding verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt, als je nog een masteropleiding doet. Dit kan aan dezelfde faculteit, elders aan de RUG of aan een andere universiteit.

De vervolgopleiding tot predikant of protestants Geestelijk Verzorger, kun je aan de PThU in Groningen volgen.

Je kunt aan de RUG de 1-jarige masteropleiding Theology and Religious Studies volgen. Deze heeft vier tracks:

 • Religion, Conflict and Globalization: De rol van religie in wereldwijde conflictsituaties en de impact van globalisering op religie.
 • Religion and Cultural Heritage: specialisatie in materieel en inmaterieel erfgoed. Dit kan gaan van kerken tot popmuziek en van begrafenisrituelen tot religieuze symbolen in bijvoorbeeld Game of Thrones.
 • Religion and Pluralism, Ancient & Modern: over de relaties tussen Joden, Christenen en Moslims in de oudheid en hoe deze relaties onze moderne samenleving hebben gevormd.
 • Religion, Health and Wellbeing: onderzoekt de betekenis van religie bij hoe mensen gezondheidsproblemen ervaren en daarmee omgaan.

Wil je het onderwijs in, dan kun je na je master de Postmaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs met de specialisatie Godsdienst en Levensbeschouwing volgen. Als je verder wilt met onderzoek doen, kun je de tweejarige Research Master Theology & Religious Studies doen. Als je als Geestelijk Verzorger aan de slag wilt, volg je de specialisatie Geestelijke Verzorging van de masteropleiding Religion, Health and Wellbeing.
Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je na je bacheloropleiding een vervolgmaster afrondt, vergroot je je kans op de arbeidsmarkt. Kies je voor een masterprogramma aan onze faculteit, dan loop je stage bij een organisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religie en cultuur. De meeste van onze afgestudeerden stromen na het behalen van hun masterdiploma uit in zes duidelijke beroepsprofielen:
 • Zorg
 • Kerk
 • Overheid
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Cultuur

Hieronder zie je welke banen onze alumni hebben.

 • Zorg: geestelijk verzorger bij een zorginstelling, zelfstandig therapeut.
 • Beleid & management: beleidsmedewerker /adviseur bij een overheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij, medewerker/adviseur van hulporganisaties, ambassademedewerker, veiligheidsadviseur strijdkrachten etc.
 • Onderwijs: docent godsdienst/levensbeschouwing, educatief medewerker.
 • Wetenschap: onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstelling.
 • Kerk: predikant of kerkelijk werker.
 • Media: journalist, redacteur

Daarnaast werken opvallend veel van onze afgestudeerden als zelfstandig ondernemer in één van deze sectoren.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityChristianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen) part-timegeen aanvullende eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de godsdienstwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
RUGGeestelijke verzorging part-time+ 30 EC pre-master
RUGGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLeraar Godsdienst en Levensbeschouwing educational+ 60 EC pre-master
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
RUGReligion, Health and Wellbeing+ motivatiebrief
Universiteit LeidenReligious Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTheologiegeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTheologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBuilding Interreligious Relations+ aanv. eisen
Amsterdam VUExploring a Disciplinegeen aanvullende eisen
Amsterdam VULeadership+ motivatiebrief
Amsterdam VUPeace, Trauma and Religion+ motivatiebrief
Amsterdam VUPredikantsopleidinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSpiritual Care+ aanv. eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent godsdienst en levensbeschouwing
bron: StudieData

Contact

Studentvoorlichters

Deze Theologiestudenten vertellen je graag hoe het is om bij ons Theologie te studeren.

Kees van den Ende

studieadviseur

Drs. Thea de Boer

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite